Zarządzenie Nr 215/2013

w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Złotorii nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 29 Złotorii

Zarządzenie nr 215 /2013

BURMISTRZ CHOROSZCZY

z dnia 06 marca 2013r.

w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Złotorii nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 29 Złotorii

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.13 ust. 1, art. 18, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44 ustawy z dnia 21 sierpni 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 102, poz. 871)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Gmina Choroszcz przekaże w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Złotorii, 16-070 Choroszcz, Złotoria 159A nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1128 o pow. 17 300 m2 położoną w obrębie 29 Złotoria, zapisaną w księdze wieczystej nr BI1B/00204125/0 Sądu Rejonowego w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2.

Trwały zarząd ustawia się na czas nieoznaczony.

§ 3.

Szczegółowe warunki trwałego zarządu określi decyzja

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-03-06