Zarządzenie Nr 211/2013

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa — Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki 23/17 i 268/9 położone w obrębie Łyski, gm. Choroszcz oraz jako działka 136/9 położona w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz.

Z A R Z A D Z E N I E

Nr 211 /2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki 23/17 i 268/9 położone w obrębie Łyski, gm. Choroszcz oraz jako działka 136/9 położona w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) i § 9 ust.8 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871), zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się nabyć nieodpłatnie w drodze darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oznaczonych numerami:

1) 23/17 o pow. 0,1188ha położona w obrębie Łyski, gm. Choroszcz dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00063055/7,

2) 268/9 o pow. 0,0482ha położona w obrębie Łyski, gm. Choroszcz dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00063055/7,

3) 136/9 o pow. 0,44ha położona w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00166077/9.

§ 2

Koszt sporządzenia aktu notarialnego poniesie Gmina Choroszcz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2013-02-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-02-15