Zarządzenie Nr 210/2013 z 08.02.2013 r.

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 210/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 08.02.2013 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 pkt III. Wprowadza się następujący opis konta:

Konto 130 -do konta 130 prowadzona jest ewidencja analityczna dotycząca realizacji funduszy sołeckich umożliwiająca sporządzenie sprawozdań w tym zakresie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-02-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-02-08