Zarządzenie Nr 208/2013

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 208/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.01.2013 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 162/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 07.08.2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 nadaje się nowe nazewnictwo kont:

975 - 7 – Kultura

975 -7-60 – Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Choroszczy z dnia 25.01.2013 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-01-31