ZARZĄDZENIE Nr 220/2013

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16 — 070 Choroszcz.

ZARZĄDZENIE Nr 220/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16 – 070 Choroszcz.

Na podstawie art. 36a ust.1, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16 – 070 Choroszcz.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2013-04-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-04-12