Strona utworzona 2015-04-14

98/10-14

98/2012

02.01.2012

Odwołanie ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

99/10-14

99/2012

02.01.2012

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

100/10-14

100/2012

03.01.2012

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy

101/10-14

101/2012

03.01.2012

Przeprowadzenie konkursu na „wspieranie rozwoju badmintona”

102/10-14

102/2012

03.01.2012

Upoważnienie po Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

103/10-14

103/2012

05.01.2012

Ustalenie na 2012 rok planu finansowego zadań zleconych gminie

104/10-14

104/2012

24.01.2012

Zmiany planu kont

105/10-14

105/2012

24.01.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „remont budynku komunalnego mieszkaniowego świetlicy wiejskiej w Barszczewie” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007/2013

106/10-14

106/2012

24.01.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Zagospodarowanie wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

107/10-14

107/2012

24.01.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „renowacja nawierzchni trawiastej stadionu miejskiego w Choroszczy i naprawa dwóch sektorów trybun” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013

108/10-14

108/2012

24.01.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pod nazwą DRZEWO RODZINNE” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

109/10-14

109/2012

24.01.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „wirtualny i realny spacer po Choroszczy” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

110/10-14

110/2012

31.01.2012

Zmiana w budżecie na 2012 rok

111/10-14

111/2012

31.01.2012

Wprowadzenie instrukcji obrotu kasowego w związku z pozyskiwaniem dochodów z lodowiska

112/10-14

112/2012

27.02.2012

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające zobowiązania

113/10-14

113/2012

27.02.2012

Zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego

114/10-14

114/2012

29.02.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

115/10-14

115/2012

07.03.2012

Przeznaczenie do zamiany nieruchomości

116/10-14

116/2012

21.03.2012

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

117/10-14

117/2012

28.03.2012

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

118/10-14

118/2012

30.03.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

119/10-14

119/2012

30.03.2012

Zmiana zarządzenia NR 117/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

120/10-14

120/2012

30.03.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

121/10-14

121/2012

11.04.2012

Wprowadzenie i stosowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Choroszczy położonego przy ul. Dominikańskiej 2

122/10-14

122/2012

17.04.2012

Zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz osobom zatrudnionym na czas określony środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży ochronnej i roboczej oraz przydziału środków czystości i napojów

123/10-14

123/2012

19.04.2012

Zmiany planu kont

124/10-14

124/2012

19.04.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Narwiański internet równych szans”

Zmiana 134/2012 z 31.05.2012

125/10-14

125/2012

19.04.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Budowa placu zabaw za budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

126/10-14

126/2012

26.04.2012

Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2011 rok

127/10-14

127/2012

30.04.2012

Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070 Choroszcz

128/10-14

128/2012

30.04.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

129/10-14

129/2012

15.05.2012

Zmiana zarządzenia o powierzeniu pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

130/10-14

130/2012

22.05.2012

Powołanie Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

131/10-14

131/2012

22.05.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „szkolenia ratownicze OSP z Gminy Choroszcz”

Zmiana 134/2012 z 31.05.2012

132/10-14

132/2012

29.05.2012

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A, 16-070 Choroszcz

133/10-14

133/2012

31.05.2012

Ustalenie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

134/10-14

134/2012

31.05.2012

Zmiana planu kont

135/10-14

135/2012

31.05.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

136/10-14

136/2012

31.05.2012

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do oceny kwestionariuszy

137/10-14

137/2012

11.06.2012

Odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie

138/10-14

138/2012

18.06.2012

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy

139/10-14

139/2012

19.06.2012

Powołanie Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

140/10-14

140/2012

20.06.2012

Ustalenie maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie będącym na stanie OSP w Izbiszczach

141/10-14

141/2012

20.06.2012

Ustalenie maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie i w urządzeniach specjalnych samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP Klepacze

142/10-14

142/2012

20.06.2012

Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

143/10-14

143/2011

29.06.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

144/10-14

144/2012

03.07.2012

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Złotorii – Pawłowi Hermanowskiemu

145/10-14

145/2012

03.07.2012

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Choroszczy – Annie Hajduczenia

146/10-14

146/2012

03.07.2012

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy – Monice Kuchcińskiej

147/10-14

147/2012

03.07.2012

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Złotorii – Annie Kosiec

148/10-14

148/2012

03.07.2012

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Złotorii – Joannie Czarneckiej

149/10-14

149/2012

10.07.2012

Ustalenie Regulaminu dowożenia uczniów do Szkół z terenu Gminy Choroszcz

150/10-14

150/2012

18.07.2012

Regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz

151/10-14

151/2012

18.07.2012

Odpłatności z tytułu udostępniania Świetlic w Choroszczy i na terenie gminy Choroszcz

152/10-14

152/2012

18.07.2012

Regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw

Zmiana 184/2012 z 18.10.2012

153/10-14

153/2012

18.07.2012

W sprawie zaciągnięcia kredytu

154/10-14

154/2012

24.07.2012

Odbioru prac polegających na renowacji nawierzchni trawiastej Stadionu Miejskiego w Choroszczy – powołanie komisji

155/10-14

155/2012

31.07.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

156/10-14

156/2012

03.08.2014

Powołanie Kolegium Honorowego

157/10-14

157/2012

03.08.2012

O sprostowaniu błędu pisarskiego w zarządzeniu w sprawie powołania Kolegium Honorowego

158/10-14

158/2012

06.08.2012

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

159/10-14

159/2012

06.08.2012

Ustalenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Choroszcz

160/10-14

160/2012

06.08.2012

Zmiany Regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

161/10-14

161/2012

07.08.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

162/10-14

162/2012

07.08.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętej PROW na lata 2007-2013

163/10-14

163/2012

07.08.2012

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętej PROW na lata 2007-2013

164/10-14

164/2012

23.08.2012

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

165/10-14

165/2012

23.08.2012

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

166/10-14

166/2012

23.08.2012

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie

167/10-14

167/2012

23.08.2012

Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

168/10-14

168/2012

23.08.2012

Upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

169/10-14

169/2012

23.08.2012

Upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

170/10-14

170/2012

31.08.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

171/10-14

171/2012

31.08.2012

Wskazanie szkoły, w której będzie naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta lub rencisty ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rogowie

172/10-14

172/2012

10.09.2012

Przeniesienie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

173/10-14

173/2012

20.09.2012

Wyznaczenie na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów

174/10-14

174/2012

21.09.2012

Powołanie Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2012/2013

175/10-14

175/2012

21.09.2012

Określenie ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2012/2013

176/10-14

176/2012

21.09.2012

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszczy dla dotychczasowego najemcy lokalu mieszkaniowego

177/10-14

177/2012

27.09.2012

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

178/10-14

178/2012

27.09.2012

Wyznaczenie miejsc oraz określenie zasad zejścia drogi wewnętrznej na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych w okresie od dnia 28 października do dnia 4 listopada

179/10-14

179/2012

28.09.2012

Zaciągnięcie kredytu

180/10-14

180/2012

28.09.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

181/10-14

181/2012

05.10.2012

Odbioru prac polegających na wykonaniu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choroszcz na działce o nr geod. 101/12

182/10-14

182/2012

16.10.2012

Zmiany planu kont

183/10-14

183/2012

17.10.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw

Uchylono 184/2012 z 18.10.2012

184/10-14

184/2012

18.10.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw

185/10-14

185/2012

29.10.2012

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr. Geod. 108/37

186/10-14

186/2012

29.10.2012

Sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie miasta Choroszcz, własność Gminy Choroszcz

187/10-14

187/2012

31.10.2012

Ustalenie polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

188/10-14

188/2012

31.10.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

189/10-14

189/2012

31.10.2012

Powołanie Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz

190/10-14

190/2012

05.11.2012

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

191/10-14

191/2012

07.11.2012

Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

192/10-14

192/2012

08.11.2012

Powołanie komisji celem przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu budowlanego należącego do zasobu Gminy Choroszcz

193/10-14

193/2012

14.11.2012

Projekt budżetu na 2013 rok

194/10-14

194/2012

14.11.2012

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

195/10-14

195/2012

14.11.2012

Określenie ilości i wysokości stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2012/2013

196/10-14

196/2012

26.11.2012

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

197/10-14

197/2012

27.11.2012

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Krupniki

198/10-14

198/2012

28.11.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

199/10-14

199/2012

30.11.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

200/10-14

200/2012

08.12.2012

Sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie miasta Choroszcz, własność Gminy Choroszcz

201/10-14

201/2012

17.12.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

202/10-14

202/2012

20.12.2012

Inwentaryzacja kasy

203/10-14

203/2012

21.12.2012

Określenie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Choroszcz

204/10-14

204/2012

31.12.2012

Zmiany w budżecie na 2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-14