Strona utworzona 2015-04-14

10/10-14

10/2011

11.01.2011

Ustalenie maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

11/10-14

11/2011

12.01.2011

Ustalenie na 2011 rok planu finansowego zadań zleconych Gminie

12/10-14

12/2011

18.01.2011

Wprowadzenie Regulaminu obiektu Orlik pod postacią lodowiska „Biały Orlik” , boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego

13/10-14

13/2011

21.01.2011

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Porosły gm. Choroszcz oznaczonej nr geod. 49/7

14/10-14

14/2011

27.01.2011

Wprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy „regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych”

15/10-14

15/2011

31.01.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

16/10-14

16/2011

01.02.2011

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

17/10-14

17/2011

01.02.2011

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z wnioskiem rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

18/10-14

18/2011

10.02.2011

Przeprowadzenie konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona”

19/10-14

19/2011

11.02.2011

Zmiany zarządzenia o nr 159/09 Burmistrza Choroszczy z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej przy Urzędzie miejskim w Choroszczy

20/10-14

20/2011

10.02.2011

Wybór podstawowego systemu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw, wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Choroszczy oraz określenie listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są odbierane przez punkt kancelaryjny

21/10-14

21/2011

28.02.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

22/10-14

22/2011

01.03.2011

Odwołanie ze stanowiska Zespołu Szkół w Choroszczy

23/10-14

23/2011

01.03.2011

Przeniesienie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

24/10-14

24/2011

04.03.2011

Zmieniające zarządzenie 169/09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samochodowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

25/10-14

25/2011

07.03.2011

Upoważnienie po Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

26/10-14

26/2011

08.03.2011

Powołanie zespołu do aktualizacji i monitorowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Choroszcz

27/10-14

27/2011

15.03.2011

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonych w obrębie Klepacze gm. Choroszcz oznaczonych nr geod. 331/30 i 342/21

28/10-14

28/2011

29.03.2011

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

29/10-14

29/2011

31.03.2011

Wprowadzenie pogotowia kasowego

30/10-14

30/2011

31.03.2011

Zmiana w budżecie na 2011 rok

31/10-14

31/2011

31.03.2011

Zmiany planu kont

32/10-14

32/2011

19.04.2011

Wytyczne w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

33/10-14

33/2011

28.04.2011

W sprawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie nadzoru Wojewody Podlaskiego

34/10-14

34/2011

29.04.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

35/10-14

35/2011

04.05.2011

W sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

36/10-14

36/2011

19.05.2011

Odwołanie ze stanowiska Dyrektora Zespoły Szkół w Choroszczy

37/10-14

37/2011

19.05.2011

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

38/10-14

38/2011

23.05.2011

Upoważnienie po Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

39/10-14

39/2011

26.05.2011

Zaciągnięcie kredytu

40/10-14

40/2011

26.05.2011

Powołanie Komisji do stypendiów socjalnych

41/10-14

41/2011

26.05.2011

Nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 1538

42/10-14

42/2011

31.05.2011

Zmiana w budżecie na 2011 rok

43/10-14

43/2011

31.05.2011

Zmiana zarządzenia nr 39/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 26.05.2011 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu

44/10-14

44/2011

03.06.2011

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Porosły gm. Choroszcz, własność Gminy Choroszcz

45/10-14

45/2011

13.06.2011

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

46/10-14

46/2011

17.06.2011

Powołanie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

47/10-14

47/2011

28.06.2011

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy – Monice Brzozowskiej

48/10-14

48/2011

28.06.2011

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Rogowie – Sabinie Bacisz

49/10-14

49/2011

28.06.2011

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – Marcie Paradowicz

50/10-14

50/2011

30.06.2011

W sprawie przeprowadzenia konkursu na „wspieranie rozwoju badmintona”

51/10-14

51/2011

30.06.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

52/10-14

52/2011

01.07.2011

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie

53/10-14

53/2011

12.07.2011

Powołanie Komisji przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy

54/10-14

54/2011

18.07.2011

Nadanie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

55/10-14

55/2011

21.07.2011

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

56/10-14

56/2011

21.07.2011

Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkól W Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

57/10-14

57/2011

22.07.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

58/10-14

58/2011

09.08.2011

Ustalenie kwoty za 1km przebiegu samochodu służbowego do celów prywatnych

59/10-14

59/2011

17.08.2011

Wyznaczenie na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

60/10-14

60/2011

19.08.2011

Informacje o przebiegu wykorzystania budżetu za I półrocze 2011 roku

61/10-14

61/2011

19.08.2011

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 1192/2

62/10-14

62/2011

19.08.2011

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 256/55

63/10-14

63/2011

31.08.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

64/10-14

64/2011

31.08.2011

Powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej w Rogowie

65/10-14

65/2011

31.08.2011

Upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

66/10-14

66/2011

05.09.2011

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie

67/10-14

67/2011

14.09.2011

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętej PROW na lata 2007-2013”

Utrata 106/2012

68/10-14

68/2011

14.09.2011

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „remont budynku komunalnego mieszkaniowego świetlicy wiejskiej w Barszczewie” realizowanej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętej PROW na lata 2007-2013

Utrata 105/2012

69/10-14

69/2011

19.09.2011

Powołanie składów osobowych Komisji do wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

70/10-14

70/2011

20.09.2011

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Uchwała 116/2012

71/10-14

71/2011

23.09.2011

Określenie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Choroszcz

72/10-14

72/2011

23.09.2011

Wydzielenie lokali socjalnych w budynku przy ul. Branickiego 1A w Choroszczy

73/10-14

73/2011

23.09.2011

Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

74/10-14

74/2011

28.09.2011

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pod nazwą DRZEWO RODZINNE” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Utrata 108/2012

75/10-14

75/2011

28.09.2011

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „wirtualny i realny spacer po Choroszczy” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Utrata 109/2012

76/10-14

76/2011

28.09.2011

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Renowacja nawierzchni trawiastej stadionu miejskiego w Choroszczy i naprawa dwóch sektorów trybun” realizowanej w ramach działania :Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

77/10-14

77/2011

30.09.2011

Zmiana w budżecie na 2011 rok

78/10-14

78/2011

03.10.2011

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie Porosły gm. Choroszcz własność Gminy Choroszcz

79/10-14

79/2011

07.10.2011

Zmiana w budżecie na 2011 rok

80/10-14

80/2011

13.10.2011

Wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

81/10-14

81/2011

21.10.2011

Wydzielenie lokali związanych ze stosunkiem pracy na terenie Gminy Choroszcz

82/10-14

82/2011

31.10.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

83/10-14

83/2011

15.11.2011

Projekt budżetu na 2012 rok

84/10-14

84/2011

15.11.2011

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2010-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019

85/10-14

85/2011

18.11.2011

Określenie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Choroszcz

86/10-14

86/2011

24.11.2011

Powołanie i skład zespołu interdyscyplinarnego

87/10-14

87/2011

24.11.2011

Przeniesienie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

88/10-14

88/2011

24.11.2011

Upoważnienie po Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

89/10-14

89/2011

30.11.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

90/10-14

90/2011

05.12.2011

Określenie ilości i wysokości stypendiów najzdolniejszym uczniom na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2011/2012

91/10-14

91/2011

09.12.2011

Nabycie przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Choroszcz, oznaczonej jako działka 1/6 o pow. 0,9418ha i 1/12 o pow. 0,0221ha, położonych w obrębie Klepacz 526/16 o pow. 0,0043ha i 61/22 o pow. 0,0520 ha położonych w obrębie Złotorii gm. Choroszcz

92/10-14

92/2011

09.12.2011

Wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

93/10-14

93/2011

13.12.2011

Ustanowienie pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

94/10-14

94/2011

14.12.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

95/10-14

95/2011

23.12.2011

Inwentaryzacja kasy

96/10-14

96/2011

27.12.2011

Inwentaryzacji środków magazynowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych

97/10-14

97/2011

30.12.2011

Zmiany w budżecie na 2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-14