Zarządzenie Nr 9/07

Zarządzenie Nr 9/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie artr.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002r Nr 147, poz. 1231 z póź.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołać na czas określony od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku Pana Witolda Wróblewskiego podinspektora Urzędu Miejskiego w Choroszczy na stanowisko pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Warunki wynagrodzenia określa umowa o pracę zawarta w dniu 1 marca 2007 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-03-02