Strona utworzona 2015-04-14

60/06-10

1/2007

08.01.2007

Zmiany zarządzenia Nr 49/2006 w sprawie określenia ilości wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2006/2007

61/06-10

2/2007

30.01.2007

Powołanie Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej działającej przy Urzędzie Miejskich w Choroszczy

62/06-10

3/2007

30.01.2007

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy

63/06-10

4/2007

12.02.2007

Zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Traci moc z 31.12.08 zm. 136/08

64/06-10

5/2007

12.02.2007

Przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu wraz z nieodfinansowym przeniesieniem prawa własności budynków i uniesień

65/06-10

6/2007

14.02.2007

Ustalenie zakładowego planu kont dla projektu „Przebudowa układu kanalizacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi- etap I „ realizowanego w budżecie

Uchylony 7/07

66/06-10

7/2007

20.02.2007

Ustalenie zakładowego planu kont dla projektu Nr Z/2 20/III/3.1/316/05 ‘ Przebudowa układu kanalizacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – etap I” realizowanego w budżecie

67/06-10

8/2007

26.02.2007

Zaciągniecie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2007r.

68/06-10

9/2007

01.03.2007

Powołanie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

69/06-10

10/2007

09.03.2007

Zmiana w projekcie budżetu gminy na 2007 rok

70/06-10

11/2007

19.03.2007

Zmiana w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

71/06-10

12/2007

19.03.2007

Powołanie Komisji Konsultacyjnej

72/06-10

13/2007

20.03.2007

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Traci moc z 31.12.2008 zm. 136/08

73/06-10

14/07

21.03.2007

Zmiany Zarządzenia Nr 4/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy

Traci moc z 04.11.2008 zm. 125/08

74/06-10

15/07

23.03.2007

Powołanie Komisji Przetargowej na przetarg w B.III.341/3/2007 na modernizację kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

75/06-10

16/07

29.03.2007

Odwołanie Zastępcy Burmistrza Choroszczy

76/06-10

17/07

29.03.2007

Powołanie Zastępcy Burmistrza Choroszczy

77/06-10

18/07

29.03.2007

Powierzenie prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy

78/06-10

19/07

30.03.2007

Zmian z budżecie za 2007 rok

79/06-10

20/07

05.04.2007

W sprawie sprzedaży nieruchomości

80/06-10

21/07

26.04.2007

Powołanie Komisji Konkursowej w celu wyłowienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy

81/06-10

22/07

30.04.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

82/06-10

23/07

22.05.2007

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie

83/06-10

24/07

22.05.2007

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

84/06-10

25/07

25.05.2007

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

85/06-10

26/07

25.05.2007

Upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

86/06-10

27/07

31.05.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

87/06-10

28/07

20.06.2007

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonych w obrębie wsi Mińce gm. Choroszcz oznaczonych nr geodezyjnymi 94/8 i ewidencją geodezyjną 94/5

88/06-10

29/07

29.06.2007

Zmiana w budżecie na 2007 rok

89/06-10

30/07

29.06.2007

Wprowadzenie zmian w zakładowym planie kont

90/06-10

31/07

06.07.2007

Sprzedaży nieruchomości

91/06-10

32/07

09.07.2007

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy – Joannie Gaweł

92/06-10

33/07

17.07.2007

Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Porosły oraz powołanie komisji do przeprowadzania konsultacji

93/06-10

34/07

31.07.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

94/06-10

35/07

22.08.2007

Ustalenie „ Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Choroszczy”

Traci moc, zm. 160/09

95/06-10

36/07

28.08.2007

Ustalenie normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

96/06-10

37/07

29.08.2007

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I połowę 2007 roku

97/06-10

38/07

31.08.2007

Wprowadzenie pogotowia kasowego

Traci moc, zm. 29/2011

98/06-10

39/07

31.08.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

99/06-10

40/07

31.08.2007

Ustalenie zakładowego planu kont dla projektu Nr 2/2.20/I/1.2/3370/05 „ Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy” realizowanego w budżecie

100/06-10

41/07

03.09.2007

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barszczewie

101/06-10

42/07

03.09.2007

Upoważnienie pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły w Barszczewie do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

102/06-10

43/07

14.09.2007

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

103/06-10

44/07

17.09.2007

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie miasta Choroszcz gm. Choroszcz, oznaczonej Ew. geod. 436

104/06-10

45/07

19.09.2007

Zmiany Zarządzenia Nr 35/03 Burmistrza Choroszczy z dnia 23.09.2003r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w przypadku ich nieobecności

105/06-10

46/07

25.09.2007

Powołanie składów osobowych Komisji do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

106/06-10

47/07

28.09.2007

Rozpatrzenie wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz, obejmującego działki o nr geodezyjnym 111/1 oraz drogi dojazdowe po działce o nr geod. 110 położonych w obrębie wsi Turczyn

107/06-10

48/07

29.09.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

108/06-10

49/07

01.10.2007

Sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w Choroszczy stanowiącej własność Gminy Choroszcz

109/06-10

50/07

01.10.2007

Sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w Choroszczy stanowiącej własność Gminy Choroszcz

110/06-10

51/07

16.10.2007

Powołanie Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2007/2008

111/06-10

52/07

18.10.2007

Określenie ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2007/2008

112/06-10

53/07

29.10.2007

Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

113/06-10

54/07

31.10.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

114/06-10

55/07

31.10.2007

Zmiana „ Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskich w Choroszczy, Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy

115/06-10

56/07

31.10.2007

Zmiany Zarządzenia 52/2007 w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2007/2008

116/06-10

57/07

12.11.2007

Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

117/06-10

58/07

13.11.2007

Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ogrodniki Barszczewskie oraz powołanie komisji do przeprowadzenia konsultacji

118/06-10

59/07

15.11.2007

Projektu budżetu na 2008 rok

119/06-10

60/07

23.11.2007

Upoważnienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

120/06-10

61/07

30.11.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

121/06-10

62/07

13.12.2007

Inwentaryzacja środków magazynowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych

122/06-10

63/07

14.12.2007

Zmiany zakładowego planu kont dla projektu Nr Z/2.20/I/1.2/3370/05 „Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy” realizowanego w budżecie

123/06-10

64/07

18.12.2007

Wniesienie autopoprawki do projektu budżetu na 2008 rok wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59/07 Burmistrza Choroszczy z dnia 15 listopada 2007r.

124/06-10

65/07

18.12.2007

Sprzedaży nieruchomości

125/06-10

66/07

21.12.2007

Ustalenie normy zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym

126/06-10

67/07

31.12.2007

Zmian w budżecie na 2007 rok

127/06-10

68/07

31.12.2007

Ustalenie zakładowego planu kont dla umowy Nr 07/PV01/07-0225 dla programu „ Uczenie się przez całe życie„ – Seminaria kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych realizowanej w budżecie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-14