Zarządzenie Nr 8/07

ZARZĄDZENIE NR 8/07

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2007 r.

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 83 ust 1, art. 183 ust 1, art. 195 ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169
poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381) oraz § 10 Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zarządzam:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 592 316 zł w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Białymstoku z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego związanego ze spłatą zobowiązań z 2006 r. zaciągniętych na realizację inwestycji na przebudowę układu komunikacyjnego etap I
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – do 30 czerwca 2007 r.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu ustanawia się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2007-02-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-02-28