Zarządzenie Nr 68/07

Zarządzenie Nr 68/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla umowy Nr 07/PV01/07-0225 dla programu Uczenie się przez całe życie – Seminaria kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych realizowanej w budżecie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kont dla umowy Nr 07/PV01/07-0225 dla programu Uczenie się przez całe życie – Seminaria kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych realizowanej w budżecie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Ewidencja księgowa prowadzona jest ręcznie i na nośnikach komputerowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie
od 22.11.2007 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 68/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 grudnia 2007 r.

Budżet gminy

I. Wykaz kont syntetycznych

133 – 10 – Rachunki budżetu”

137 – 10 – Rachunki środków funduszy pomocowych”

227 – 10 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

240 – 10 – Pozostałe rozrachunki”

228 – 10 – Rozliczenie wydatków budżetowych”

902 – 10 – Wydatki budżetu”

907 – 10 – Dochody z funduszy pomocowych”

908 – 10 – Wydatki z funduszy pomocowych”

909 – 10 – Rozliczenie międzyokresowe”

960 – 10 – Skumulowanie nadwyżki lub niedobór na zasobach budżetu”

961 – 10 – Niedobór lub nadwyżka budżetu”

967 – 10 – Fundusze pomocowe”

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2008-01-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-01-09