Zarządzenie Nr 67/07

Zarządzenie Nr 67/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 426 921zł:

dz. 600 rozdz. 60016 § 6339 – 417 263 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – 9 658 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 426 921zł:

dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – 300 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 50 000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 50 000 zł

dz. 700 rozdz. 70004 § 4300 – 5 000 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 – 10 000 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 – 5 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – 20 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 – 1 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – 5 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – 25 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 – 5 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – 30 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 – 4 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 – 5 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 – 3 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 – 2 000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 – 3 000 zł

dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 – 5 000 zł

dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 – 20 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 – 17 163 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 – 2 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4120 – 600 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 20 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 – 5 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 – 10 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 – 10 000 zł

dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 4 000 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 – 9 658 zł

dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 – 1 000 zł

dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 – 100 zł

dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 – 100 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – 50 000 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – 40 000 zł

dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 – 1 000 zł

dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 – 3 000 zł

dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – 5 000 zł

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 222 852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 28 550 338zł

- plan wydatków – 33 757 442zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 67/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

152 000

152 000

60016

Drogi publiczne gminne

152 000

152 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

6 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- przebudowa ul. Zamkowej

-

146 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- zagosp. Pl. Brodowicza i Rynku 11-go Listopada

42 000

-

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- przebud. ukł. kom. pd. i wsch. Gminy Choroszcz

104 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

46 900

46 900

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2 100

2 100

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 100

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

500

§ 4260 zakup energii

-

500

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

-

100

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

1 000

-

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

1 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

44 800

13 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

10 000

§ 4430 rożne opłaty i składki

-

3 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.

44 800

70095

Pozostała działalność

-

31 800

§ 4270 zakup usług remontowych

-

30 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 000

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

-

300

§ 4430 różne opłaty i składki

-

500

710

Działalność usługowa

2 000

2 000

71035

Cmentarze

2 000

2 000

§ 4270 zakup usług remontowych

2 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2000

750

Administracja publiczna

22 122

22 122

75011

Urzędy wojewódzkie

4 932

4 932

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

4 075

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

836

§ 4120 składki na fundusz pracy

534

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

21

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

50

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

168

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

1 470

-

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

850

-

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

750

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 110

-

75022

Rady gmin

2 000

2 000

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 000

75023

Urzędy gmin

14 190

14 190

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

14 190

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 790

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

6 400

-

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

2 000

-

75095

Pozostała działalność

1 000

1 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

-

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

200

200

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych

200

200

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

200

-

801

Oświata i wychowanie

83 527

83 527

80101

Oświata i wychowanie

23 000

29 026

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:

Zmniejszyć SP Barszczewo – 5 000 zł

Zwiększyć:

SP Kruszewo – 1 700 zł

SP Rogowo – 800 zł

2 500

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,

w tym:

Zmniejszyć:

SP Kruszewo – 4 200 zł

SP Rogowo – 3 050 zł

Zwiększyć:

SP Barszczewo – 8 500 zł

SP Złotoria – 16 600 zł

-

17 850

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

SP Barszczewo – 500 zł

SP Złotoria – 710 zł

-

1 210

§ 4120 składki na fundusz pracy- SP Barszczewo

520

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe , w tym:

SP Barszczewo – 900 zł

SP Kruszewo – 2 500 zł

SP Rogowo – 800 zł

SP Złotoria – 400 zł

-

4 600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

Zmniejszyć:

SP Barszczewo – 1 000 zł

SP Kruszewo – 14 000 zł

SP Złotoria – 2 700 zł

Zwiększyć:

SP Rogowo –100 zł

17 600

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – SP Barszczewo

300

-

§ 4260 zakup energii, w tym:

Zmniejszyć:

SP Barszczewo – 800 zł

Zwiększyć:

SP Rogowo – 800 zł

SP Złotoria – 900 zł

900

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:

Zmniejszyć:

SP Barszczewo – 1 000 zł

SP Złotoria – 11 400 zł

Zwiększyć:

SP Kruszewo – 14 000 zł

1 600

§ 4280 zakup usług zdrowotnych , w tym:

Zmniejszyć:

SP Barszczewo – 200 zł

SP Złotoria – 160 zł

Zwiększyć:

SP Rogowo – 50 zł

310

-

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:

SP Rogowo – 300 zł

SP Złotoria – 300 zł

-

600

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym:

Zmniejszyć SP Złotoria - 570 zł

Zwiększyć SP Barszczewo – 200 zł

370

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych , w tym:

SP Choroszcz – 1 000 zł

SP Złotoria – 300 zł

1 300

-

§ 4430 różne opłaty i składki, w tym:

SP Choroszcz – 600 zł

SP Rogowo – 1 000 zł

-

1 600

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – SP Złotoria

-

266

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – SP Barszczewo

100

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym:

SP Choroszcz – 200 zł

SP Rogowo – 200 zł

-

400

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 800

1 100

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:

SP Kruszewo – 500 zł

SP Rogowo – 300 zł

SP Złotoria – 300 zł

1 100

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym

SP Kruszewo - 600 zł

SP Złotoria – 1 000 zł

1 600

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

Zmniejszyć SP Rogowo – 300 zł

Zwiększyć SP Kruszewo – 100 zł

200

80110

Gimnazja

15 157

15 211

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

13 157

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

1 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

500

§ 4240 zakup pomocy naukowych

-

6 000

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

2 000

§ 4430 różne opłaty i składki

2 000

-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

5 711

80113

Dowożenie uczniów do szkół-płacone w ZOSZ

4 000

35 800

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

800

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

1 400

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

800

-

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

35 000

§ 4430 różne opłaty i składki

800

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

300

300

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

300

-

§ 4120 składki na fundusz pracy

-

200

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

100

80120

Licea ogólnokształcące

36 110

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

31 800

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 310

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 270

-

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:

Zmniejszyć SP Barszczewo - 1500 zł

Zwiększyć SP Złotoria – 230 zł

1 270

80195

Pozostała działalność

1 890

2 090

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne-ZOSz

-

20

§ 4120 składki na fundusz pracy, w tym:

Zmniejszyć Gimnazjum – 700 zł

Zwiększyć Zosz – 10 zł

690

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

Zmniejszyć ZOSz – 30 zł

Zwiększyć Gimnazjum -2 100 zł

-

2 070

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia-Gimnazjum

1 200

-

851

Ochrona zdrowia

5 250

5 250

85153

Zwalczanie narkomanii

4 850

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 350

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 500

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

400

5 250

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

850

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

400

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

-

300

§ 4430 różne opłaty i składki

-

100

852

Pomoc społeczna

23 150

23 150

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zad. zlecone

9 800

9 800

Świadczenia rodzinne

2 000

2 000

§ 3110 świadczenia społeczne

2 000

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

2 000

Koszty obsługi

7 800

7 800

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 000

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

7 800

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

-

500

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

1 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

8 350

-

§ 3110 świadczenia społeczne

8 350

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych

-

7 350

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 500

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

3 000

§ 4430 różne opłaty i składki

-

600

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

150

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

100

85295

Pozostała działalność – ze środków własnych

5 000

6 000

§ 3110 świadczenia społeczne

5 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

6 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 227

10 227

85401

Świetlice szkolne

610

610

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -SP Kruszewo

-

10

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

SP Choroszcz – 400 zł

SP Kruszewo – 100 zł

-

500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

Zmniejszyć SP Choroszcz – 710 zł

Zwiększyć SP Kruszewo – 200 zł

510

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – SP Kruszewo

-

100

§ 4300 zakup usług pozostałych – SP Kruszewo

100

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów -UM

9 617

9 617

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -SP Rogowo udz. wł.

-

18

§ 4120 składki na Fundusz Pracy -SP Rogowo udz. wł.

-

3

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

SP Rogowo pr. – 2 098 zł

Gimnazjum pr. – 1 180 zł

SP Rogowo udz. wł.- 128 zl

Gimnazjum udz. wł – 1 350 zł

-

4 756

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

SP Rogowo pr. – 992 zł

Gimnazjum pr. – 3 642 zł

SP Rogowo udz. wł.- 2 029 zl

Gimnazjum udz. wł – 1 993 zł

8 656

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:

Zmniejszyć:

SP Rogowo pr. – 1 546 zł

Gimnazjum pr. – 951 zł

Zwiększyć:

SP Rogowo udz. wł.- 1 536 zł

961

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym:

SP Rogowo pr. – 139 zł

Gimnazjum pr. – 670 zł

Gimnazjum udz. wł – 100 zl

-

909

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , w tym:

SP Rogowo pr. – 301 zł

Gimnazjum pr. – 2 743zł

SP Rogowo udz. wł.- 344 zl

Gimnazjum udz. wł – 543 zł

-

3 931

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 476

23 476

90003

Oczyszczanie miast i wsi- z otrzymanej dotacji

3 476

3 476

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

3 476

§ 4300 zakup usług pozostałych

3 476

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi - środki własne

20 000

20 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

20 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

20 000

RAZEM

368 852

368 852

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 67/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 grudnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.MC.3011-554/07 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2007 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Projekt Z/2.20/III/3.1/316/05 Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – etap I – 417 263 zł. Środki te przeznaczono na:

- wydatki na izby rolnicze – 300 zł

- utrzymanie dróg – 100 000 zł

- jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 5 000 zł

- gospodarkę mieszkaniową – 15 000

- administrację – 103 000 zł

- promocję – 25 000 zł

- utrzymanie OSP – 64 763 zł

- obsługę długu publicznego – 4 000 zł

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 40 000 zł

- dowóz dzieci do szkół – 1 200 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 50 000 zł

- kulturę - 4 000 zł

- kulturę fizyczną i sport – 5 000 zł

  1. pisma Nr FB.II.BB.3011-609/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 9 658 zł.

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2008-01-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-01-09