Zarządzenie Nr 65/07

ZARZĄDZENIE

Nr 65 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 18.12.2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) i art. 24, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 i § 5 ust.1 uchwały Nr V / 31 / 07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102 poz. 871), zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Żółtki gmina Choroszcz działki o Nr geod. 135/2 o powierzchni ogólnej 2729 m2 na rzecz i na warunkach określonych w protokole z przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w lokalu Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w dniu 27.11.2007r. za cenę 158.099,80zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć zł osiemdziesiąt gr).

§ 2

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2007-12-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-20