Zarządzenie Nr 64/07

Zarządzenie Nr 64/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu budżetu na 2008r. wprowadzonego zarządzeniem Nr 59/07 Burmistrza Choroszczy z dnia 15 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się:

1) zmianę uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r. stanowiącą załącznik Nr1 do zarządzenia,

2) zmianę załącznika Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

3) zmianę załącznika Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

4) zmianę załącznika Nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

5) zmianę załącznika Nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

6) zmianę objaśnień do projektu budżetu na 2008 r. stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 2

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-21