Zarządzenie Nr 62/07

Zarządzenie Nr 62/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 13 grudnia 2007roku

w sprawie inwentaryzacji środków magazynowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r Nr 76, poz.694 ze zm.) oraz § 7 ust.2 instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem dokonania spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenach strzeżonych i niestrzeżonych oraz zapasów magazynowych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, powołuję zespół spisowy w składzie:

1. Janina Roszkowska –przewodnicząca

2. Krzysztof Mogielnicki – członek

3. Urszula Kosińska – członek

§ 2

Termin zakończenia prac wyszczególnionych w § 1 ustalam na dzień 31 stycznia 2008 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Janinie Roszkowskiej przewodniczącej zespołu spisowego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-12-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-13