Zarządzenie Nr 59/07

Zarządzenie Nr 59/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie: projektu budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974) oraz uchwały Nr XXII/182/93 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju, szczegółowości i materiałów towarzyszących projektowi budżetu – zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić:

1. Projekt budżetu gminy na 2008 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-11-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-22