Zarządzenie Nr 56/07

ZARZĄDZENIE Nr 56/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2007 w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2007/2008

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz § 2 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XVIII/176/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustęp1 w § 1 Zarządzenia Nr 52/2007 Burmistrza Choroszczy z dnia 18 października 2007 r. w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2007/2008 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. ilość stypendiów – 255”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-10-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-31