Zarządzenie Nr 55/07

Zarządzenie Nr 55/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie zmiany „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy, Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy”.

Na podstawie art.8 ust.1 i art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W „Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy, Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy”, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/06 Burmistrza Choroszczy z dnia 20 lutego 2006 roku , wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 3 po ust.1 pkt. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

9/ Pomoc finansowa w formie świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych, polegająca na wypłacie środków pieniężnych dla pracowników, emerytów, rencistów byłych pracowników Zakładu, wypłacana z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Stosuje się § 1 ust. 4, biorąc pod uwagę wymiar etatu pracownika, a w stosunku do emerytów i rencistów Zakładu – ustala się wysokość pomocy finansowej każdorazowo, biorąc pod uwagę środki finansowe w dany roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-10-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-31