Zarządzenie Nr 54/07

Zarządzenie Nr 54/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 103 284 zł:

dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 – 11 609 zł

dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – 4 000 zł

dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – 19 288 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 - 5 183 zł

dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 - 7 752 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 55 452 zł

 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 103 284 zł:

dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – 228 zł

§ 4430 – 11 381 zł

dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 – 830 zł

§ 4120 – 300 zł

§ 4210 – 550 zł

§ 4370 - 1 900 zł

§ 4700 - 420 zł

dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 - 10 890 zł

§ 4170 - 5 637 zł

§ 4110 – 1 005 zł

§ 4120 – 143 zł

§ 4300 – 275 zł

§ 4360 – 174 zł

§ 4740 – 539 zł

§ 4750 – 625 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 – 720 zł

§ 4300 – 4 463 zł

dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 - 7 752 zł – zadania własne z otrzymanej dotacji

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – 55 452 zł,

§ 2

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:

 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 22 500 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 22 500 zł

 1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 22 500 zł

dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 – 10 100 zł

§ 4300 – 400 zł

dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 12 000 zł

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 70 160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 28 187 545 zł

- plan wydatków – 33 394 649 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 54 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 października 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 150

3 150

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1 650

1 650

§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

-

90

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

1 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 650

-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

-

60

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 500

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 500

-

§ 4430 rożne opłaty i składki

-

1 500

750

Urzędy gmin

7 840

7 840

75022

Rady gmin

1 500

1 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 500

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 500

75023

Urzędy gmin

6 340

6 340

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

1 740

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

5 340

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

4 600

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

1 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 910

18 910

75412

Ochotnicze straże pożarne

18 910

18 910

§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

18 910

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

18 910

801

Oświata i wychowanie

39 070

39 070

80101

Oświata i wychowanie

11 765

11 765

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,

w tym:

SP B Barszczewo – 3 668 zł

SP Kruszewo – 2 457 zł

SP Rogowo – 3 286 zł

SP Złotoria – 2 354 zł

-

11 765

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,

w tym:

SP Choroszcz – 560 zł

SP Barszczewo – 1 583 zł

SP Kruszewo – 2 165 zł

SP Rogowo – 2 048 zł

SP Złotoria – 535 zł

6 891

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – SP Choroszcz

222

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS, w tym:

Zwiększyć:

SP Choroszcz – 782 zł

Zmniejszyć:

SP Barszczewo – 2 085 zł

SP Kruszewo – 292 zł

SP Rogowo – 1 238 zł

SP Złotoria – 1 819 zł

4 652

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 456

1 456

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,

w tym:

zmniejszyć:

SP Rogowo – 30 zł

Zwiększyć:

SP Kruszewo – 673 zł

SP Złotoria – 621 zł

-

1 264

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,

w tym:

SP Kruszewo – 737 zł

SP Rogowo – 34 zł

SP Złotoria – 685 zł

1 456

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS, w tym:

SP Kruszewo – 64 zł

SP Rogowo – 64 zł

SP Złotoria – 64 zł

-

192

80110

Gimnazja

13 159

13 159

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

13 159

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 340

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS

1 819

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

12 081

12 081

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

11 250

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

81

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

8 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 000

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS

-

131

80120

Licea ogólnokształcące

609

609

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

528

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

609

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS

-

81

852

Pomoc społeczna

500

500

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

500

500

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

-

500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90

90

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90

90

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

90

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

90

926

Kultura fizyczna i sport

600

600

92695

Pozostała działalność

600

600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

600

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

600

RAZEM

70 160

70 160

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 54/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 października 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

 1. pisma Nr FB.II.EŻ.3011-477/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 11 609 zł
 2. pisma Nr FB.II.JK.3011-398/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 4 000 zł
 3. pisma Nr DBŁ.3101-3-8/6/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP – 19 288 zł
 4. pisma Nr FB.II.BB.3011-470/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 720 zł
 5. pisma Nr FB.II.BB.3011-440/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4 463 zł
 6. pisma Nr FB.II.MC.3011-375/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dożywianie – 7 752 zł
 7. pisma Nr FB.II.BB.3011-386/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 580 zł
 8. pisma Nr FB.II.BB.3011-469/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9 872 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 22 500 zł i przeznaczono ją na obsługę długu publicznego – 12 000 zł oraz obsługę rady miejskiej – 10 500 zł.

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-11-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-06