Zarządzenie Nr 53/07

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/07

Burmistrza Choroszczy z dnia 29.10.2007 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 7 ust. 6 Uchwały Nr XII/ 127/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Choroszcz /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 96, poz. 1374/,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Pan Piotr Dojlida - przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
  2. Pani Stanisława Jolanta Andruszkiewicz – Kierownik MGOPS
  3. Pani Czesława Lewonowska – pracownik MGOPS
  4. Pan Artur Bergiel – pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy
  5. Pani Bożena Tymińska – pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy

§ 2

Zadania Komisji określa regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2007-10-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-29