Zarządzenie Nr 48/07

Zarządzenie Nr 48/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 45 476 zł:

dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – 4 107 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 – 23 392 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 - 3 777 zł

dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 - 8 742 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – 4 233 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 1 225 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 45 476 zł:

dz. 751 rozdz. 75108 § 4210 - 4 107 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 19 530 zł, w tym:

SP Choroszcz – 14 370 zł

SP Barszczewo – 1 290 zł

SP Kruszewo – 1 290 zł

SP Rogowo – 1 290 zł

SP Złotoria – 1 290 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 3 390 zł, w tym:

SP Choroszcz – 2 470 zł

SP Barszczewo – 230 zł

SP Kruszewo – 230 zł

SP Rogowo – 230 zł

SP Złotoria – 230 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – 472 zł, w tym:

SP Choroszcz – 352 zł

SP Barszczewo – 30 zł

SP Kruszewo – 30 zł

SP Rogowo – 30 zł

SP Złotoria – 30 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 – 3 777 zł

dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 8 742 zł – zadania zlecone

dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 4 233 zł – zadania własne – z otrzymanej dotacji

dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 – 1 225 zł,

§ 2

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 34 000 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 34 000 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 34 000 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 10 000 zł SP Złotoria

dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – 14 000 zł

dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 10 000 zł

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 140 820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 27 341 592 zł

- plan wydatków – 32 548 696 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 września 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

30 000

30 000

60016

Drogi publiczne gminne

30 000

30 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

13 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

13 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

17 000

-

§ 4270 zakup usług remontowych

-

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

8 000

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

8 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

36 500

36 500

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3 000

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

3 000

-

§ 4270 zakup usług remontowych

-

3 000

70095

Pozostała działalność

33 500

33 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

33 500

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

33 500

750

Urzędy gmin

19 380

19 380

75022

Rady gmin

300

300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

300

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

300

75023

Urzędy gmin

19 080

19 080

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

1 560

-

§ 4270 zakup usług remontowych

10 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

15 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

3 000

§ 4430 rożne opłaty i składki

5 000

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS

-

1 080

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 520

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 000

4 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 000

4 000

§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

3 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

1 000

801

Oświata i wychowanie

32 120

32 120

80101

Oświata i wychowanie

28 220

28 220

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- SP Złotoria

23 500

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

zmniejszyć: SP Kruszewo – 6 460 zł

SP Rogowo – 2 600 zł

Zwiększyć SP Złotoria – 4 340 zł

4 720

-

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:

SP Kruszewo – 6 370 zł

SP Złotoria – 18 410 zł

-

24 780

§ 4280 zakup usług zdrowotnych SP Kruszewo

-

90

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:

SP Rogowo – 2 600 zł

SP Złotoria – 300 zł

-

2 900

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – SP Złotoria

-

450

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

3 900

3 900

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

1 400

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 500

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 400

-

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

700

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

1 800

851

Ochrona zdrowia

2 400

2 400

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 400

2 400

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

400

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 400

-

852

Pomoc społeczna

9 500

9 500

85215

Dodatki mieszkaniowe

8 500

-

§ 3110 świadczenia społeczne

8 500

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

1 000

9 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

8 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

-

800

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

200

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 600

1 600

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1 600

1 600

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe SP Rogowo

1 600

-

§ 4300 zakup usług pozostałych SP Rogowo

-

1 600

926

Kultura fizyczna i sport

5 320

5 320

92695

Pozostała działalność

5 320

5 320

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

100

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

20

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 320

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

5 000

RAZEM

140 820

140 820

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 września 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.BB.3011-300/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. – 23 392 zł
  2. pisma Nr FB.II.BB.3011-156-1/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 3 777 zł
  3. pisma Nr FB.II.MD.3011-343/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 8742 zł
  4. pisma Nr FB.II.MC.3011-307/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – 4 233 zł
  5. pisma Nr FB.II.BB.3011-341/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej i w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 1 225 zł
  6. pisma Nr DBŁ.3101-3-6/6/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – 4 107 zł.

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł i przeznaczono ją na: remont SP w Złotorii – 10 000 zł, wydatki administracyjne – 14 000, obsługę długu publicznego – 10 000 zł

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-10-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-05