Zarządzenie Nr 47/07

Zarządzenie nr 47/07

BURMISTRZA cHOROSZCZY

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz, obejmującego działkę o nr geod. 111/1 oraz drogę dojazdową po działce o nr geod. 110, położonych w obrębie wsi Turczyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974) w związku z art.17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uwzględniam w całości wniosek Urządu Gminy Juchnowiec Kościelny - dotyczący uwzględnienia w trakcie opracowania projektu planu interesu mieszkańców pobliskich budynków wielorodzinnych przy ul. Tuwima w Kleosinie, poprzez wyznaczenie strefy ochronnej wytworzonej z barier widokowych, mających na celu jak największe odseparowanie projektowanej funkcji cmentarnej od istniejącego zespołu mieszkaniowego, prezeanalizowania i rozwiązania powiązań komunikacyjnych mającej powstać nowej funkcji terenu z miastem Białymstokiem i terenami przyległymi (poszerzenia ulic, spowolnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu szczególnie na ul. Tuwima ....).

§ 2. 1. Nie uwzględniam w całości wniosków złożonych przez 223 osoby będące mieszkańcami Kleosina i Białegostoku (listę zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia) — dotyczących rezygnacji z lokalizacji na obszarze lasu Turczyńskiego (działka nr 111) cmentarza miejskiego Białegostoku z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi dojazdowej po działce nr 110, pozostawienia wskazanego terenu z dotychczasową funkcją leśną, zaprzestania prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działki 111 i 110.

2. Uzasadnienie nieuwzględnienia w całości wniosków określonych w ust. 1 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2007-10-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-01