Zarządzenie Nr 43/07

ZARZĄDZENIE NR 43/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14.092007 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz.651) oraz uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr V/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, lokalnej prasie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Choroszczy Nr 43/07

z dnia 14.09.07r

Burmistrz Choroszczy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w 2007 roku.

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie:

- upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w okresie od 16.10.07r do 31.12.07r

3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy.

II. Rodzaj zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- „ prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach drużynowych Polskiego Związku Badmintona’’

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r. wynosi do 30.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa w składzie:

1) Andrzej Winnicki - przewodniczący komisji

2) Jacek Dąbrowski - członek komisji

3) Tomasz Matuszkiewicz - członek komisji

3. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Choroszczy.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Choroszczy, a organizacją wnioskującą.

5. Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowanych do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od 16.10.07r do 31.12.07r

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin składania ofert:

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 16.10.07 r. do godz. 10.00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2; 16-070 Choroszcz.

3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert na realizację zadań Gminy Choroszcz”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 16.10.07 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

- merytoryczna wartość oferty,

- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,

- ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.

3. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Choroszczy.

VII Postanowienia końcowe:

1. Informacji w sprawie konkursu udziela Andrzej Winnicki tel. (085) 7132220.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Burmistrz Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-09-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-14