Zarządzenie Nr 41/07 i 42/07

ZARZĄDZENIE Nr 41/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3 września 2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora

Szkoły Podstawowej Barszczewie

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 36a ust. 4a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2708, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818), zarządzam, co następuje:

§1. Powierza się Pani Eugenii Popko pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barszczewie na okres 6 miesięcy od dnia 1 września 2007 r.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3 września 2007 r.

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barszczewie do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barszczewie - Panią Eugenię Popko, do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, a mianowicie:

1. zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów ze Szkoły,

2. zawierania umów w zakresie remontów Szkoły, w zakresie objętym w planie finansowym,

3. zawierania umów w zakresie ubezpieczenia mienia Szkoły,

4. zawierania umów najmu okazjonalnego pomieszczeń Szkoły ( na okres nie dłuższy niż jedną dobę), z wyłączeniem najmu na cele mieszkalne,

5. zawierania umów w zakresie nabywania i zbywania majątku Szkoły, z wyłączeniem nabywania i zbywania środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

§ 2. Dokonywanie czynności przekraczających zakres upoważnienia wymaga zgody Burmistrza Choroszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-09-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-04