Zarządzenie Nr 40/07

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa* w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

Zarządzenie Nr 40/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu Nr Z/2.20/I/1.2/3370/05 „Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy” realizowanego w budżecie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1

1) Ustalam plan kont dla projektu Nr Z/2.20/I/1.2/3370/05 „ Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy” realizowanego w budżecie gminy Choroszcz i Urzędzie Miejskim w Choroszczy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Ewidencja księgowa prowadzona jest ręcznie i na nośnikach komputerowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie
od 01.08.2007 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Budżet gminy

I. Wykaz kont syntetycznych

,,133 – 9 – Rachunki budżetu”

„137 – 9 – Rachunki środków funduszy pomocowych”

„227 – 9 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

„240 – 9 – Pozostałe rozrachunki”

„228 – 9 – Rozliczenie wydatków budżetowych”

„902 – 9 – Wydatki budżetu”

”907 – 9 – Dochody z funduszy pomocowych”

„908 – 9 – Wydatki z funduszy pomocowych”

„909 – 9 – Rozliczenie międzyokresowe”

„960 – 9 – Skumulowanie nadwyżki lub niedobór na zasobach budżetu”

„961 – 9 – Niedobór lub nadwyżka budżetu”

„967 – 9 – Fundusze pomocowe”

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Wykaz kont dla Urzędu Miejskiego

I. Konta bilansowe

„011 – 9 - Środki trwałe”

„130 – 9 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

„201 – 9 – Rozrachunki z tytułu dostaw i usług”

„225 – 9 – Rozrachunki z budżetami”

„240 – 9 – Pozostałe rozrachunki”

„080 – 9 – Inwestycje”

„800 – 9 – Fundusz jednostki”

„860 – 9 – Wynik finansowy”

II. Konta pozabilansowe

„997 – 9 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

„998 – 9 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

„999 – 9 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-09-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-07