Zarządzenie Nr 4/07

Zarządzenie Nr 4 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 39/06 Burmistrza Choroszczy z dnia 19 września 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 9 ust.1 pkt. 1 skreśla się tiret 1 w brzmieniu:

· „ochrony zdrowia”

2/w § 9 po ust.8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Do zadań Pełnomocnika d\s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności do:

a) prowadzenia spraw wynikających w gminnego programu i harmonogramu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Choroszcz

b) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej:

· organizowanie szkoleń dla osób z różnych środowisk mających kontakt z różnymi aspektami problemów alkoholowych

· organizowanie i wprowadzanie do szkół szkolnych programów profilaktycznych, świetlic socjoterapeutycznych, utrzymywanie stałej współpracy w tym zakresie ze szkołami działającymi na terenie gminy Choroszcz

· organizowanie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla rodzin z problemami alkoholowymi przy współpracy z oddziałem leczenia odwykowego

c) stałej współpracy z pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień oraz z organizacjami społecznymi i wyznaniowymi mającymi na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów

d) przygotowywania wspólnie z gminną komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przedkładania Burmistrzowi:

· gminnego projektu programu i harmonogramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

· projektu preliminarza w/w programu

· projektu sprawozdania z wykonywania w/w programu

e) bieżącej koordynacji zadań wynikających z gminnego programu:

· prowadzenie spraw gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

· kompletowanie dokumentacji dotyczącej kierowania osób na przymusowe leczenie, w tym podpisywania wniosków do Sądu Rejonowego w Białymstoku o zobowiązanie uzależnionego do podjęcia leczenia odwykowego oraz podpisywania wniosków do SPP ZOZ w Choroszczy o poddanie badaniom psychiatrycznym osobę uzależnioną

· prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

· kierowanie na badania w przedmiocie uzależnień

· opiniowanie o cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadkach sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu

· prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

2) spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii , a w szczególności:

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

d) wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

3) spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2007 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-02-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-02-12