Zarządzenie Nr 39/07

Zarządzenie Nr 39/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 44 733 zł:

dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 – 15 498 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 29 235 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 733 zł:

dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – 15 498 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 – 29 235 zł,

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 50 905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan wydatków – 32 220 820 zł

- plan dochodów – 27 113 716 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

27 000

27 000

60016

Drogi publiczne gminne

27 000

27 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

14 100

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

20 000

§ 4270 zakup usług remontowych

-

7 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

12 900

700

Gospodarka mieszkaniowa

850

850

70095

Pozostała działalność

850

850

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

850

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

-

850

750

Urzędy gmin

100

100

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100

100

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

100

§ 4300 zakup usług pozostałych

100

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

10 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000

10 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

10 000

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

10 000

-

801

Oświata i wychowanie

7 255

7 255

80101

Oświata i wychowanie

5 705

5 705

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

zmniejszyć SP Choroszcz – 3 565 zł

zwiększyć SP Złotoria – 8 770 zł

-

5 205

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:

zmniejszyć SP Złotoria – 9 270 zł

zwiększyć SP Choroszcz – 3 565 zł

5 705

-

§ 4300 zakup usług pozostałych –SP Złotoria

-

500

80110

Gimnazja

1 550

1 550

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 550

-

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

1 550

852

Pomoc społeczna

3 700

3 700

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

700

700

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

700

-

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

500

85215

Dodatki mieszkaniowe

3 000

-

§ 3110 świadczenia społeczne

3 000

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

-

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000

2 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

2 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000

RAZEM

50 905

50 905

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 39/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.BB.3011-287/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej i w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – 18 210 zł oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11 025 zł
  2. pisma Nr FB.II.MC.3011-284/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania – 15 498 zł

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-09-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-07