Zarządzenie Nr 37/07

Zarządzenie Nr 37/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zmianami ) zarządzam:

§ 1

  1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. – stanowią załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
  2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Miejskiej w Choroszczy
    i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/07

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Informacja

o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Uchwalony plan dochodów i wydatków na 2007 r. w pierwszym półroczu został zmieniony Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27.04.2007 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 19/07 z dnia 30.03.2007 r., Nr 22/07 z dnia 30.04.2007 r., Nr 27/07 z dnia 31.05.2007 r. i Nr 29/07 z dnia 29.06.2007 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 180 055 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 66 883 zł,

- wypłatę dodatków miesięcznych do wynagrodzeń pracownikom socjalnym
– 4 767 zł,

- dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania – 12 750 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 41 258 zł,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2 927 zł

- sfinansowanie, w ramach reformy oświaty, nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień 2007 – 24 080 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 19 217 zł,

- realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 8 173 zł,

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje.

Uzyskano dochody w wysokości 14 459 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Zwiększono dochody o kwotę 263 220 zł, które wpłyną z Funduszu Spójności na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej I Gospodarka wodno – ściekowa na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności”.

Uzyskano dochody w kwocie 2 756 973 zł z tytułu umowy nr Z/2.20/III/3.1/316/05/U/63/06 o dofinansowanie projektu: Z/2.20/III/3.1/316/05 Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny i przeznaczono je na:

- Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada - 100 000 zł

- Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-Maja – 13 000 zł

- Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 100 000 zł

- Przebudowę dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 – 20 500 zł

- Modernizację kotłowni i sieci cieplnej – 2 130 000 zł

- Remont pomieszczeń w budynku urzędu ( pomieszczenia po sklepie spożywczym ) – 50 000 zł

- Zakup samochodu do OSP w Choroszczy – 125 000 zł

- Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rogowie – 273 570 zł

- Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Chororszczy – 89 753 zł

- Wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 44 000zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym – 10 000 zł

- Kanalizację deszczową w drodze Dzikie- Kolonia Dzikie – 20 000 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 021 061 zł w związku ze zmianą terminów wykonania inwestycji z 2007 r. na 2008 r.

Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi:

1) dochody:

– plan – 27 043 893 zł,

– wykonanie – 11 573 423 zł.

2) wydatki:

– plan – 32 150 997 zł

– wykonanie – 11 768 841 zł

DOCHODY

Dz. 020 Leśnictwo

- wpływy z różnych opłat – opłaty za obwody łowieckie ustalone były na podstawie wykonania w roku ub. i uważa się, że będą w całości zrealizowane w II półroczu.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 42,6 %, na podstawie analizy realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, zakłada się, że plan będzie wykonany w II półroczu.

Dz. 600 Transport i łączność

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i są realizowane zgodnie z założeniami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste, w I półroczu zostały zrealizowane w 91,3 % i są niższe od planowanych ze względu na przekształcenie części działek będących w użytkowaniu wieczystym na prawo własności,

- wpływy z różnych opłat – są to opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne i są realizowane zgodnie z założeniami,

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 46,8 %

- wpływy z usług – opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano w 32,4 %

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności jest wyższe od planowanego ze względu na większą niż planowana ilość wniosków zakończonych decyzją ostateczną

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych były zrealizowane w 40,3 %, ale uważa się że w II półroczu dochody z tego tytułu będą zrealizowane,

- odsetki – zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności.

- ponadto zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu opłaty komorniczej za 2006 r. , wpłaty odszkodowania z tytułu zalania remontowanego budynku oraz zwrotu kosztów wojewódzkiego nadzoru budowlanego.

Dz. 710 Działalność usługowa

- opłaty za wyrysy i wypisy działek są regulowane na bieżąco – zgodnie z planem.

Dz. 750 Administracja publiczna

- są to różne opłaty i dochody budżetowe (opłaty administracyjne i za ksero, prowizje) planowane metodą szacunkową i ich realizacja przebiega zgodnie z założeniami.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- są to dochody z tytułu wynajmu świetlicy OSP w Choroszczy i są wyższe od planowanych ze względu na wyższe niż planowano zainteresowanie wynajmem sali

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody ogółem zostały wykonane w 53,9 % - zgodnie z założeniami.

Analizując realizację podatków uważa się, że w II półroczu wykonanie przewyższy nieznacznie plan.

Zalegającym podatnikom na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana jest na bieżąco

- pozostałe odsetki – jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych – wykonanie jest wyższe od planowanego, ponieważ uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu lokat terminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 101,14 %.

Kwotę 481,60 zł uzyskano z dzierżawy placu przed Szkołą Podstawową w Choroszczy, 1 669,8 zł z wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie, 1988,00 zł uzyskano za wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum. Kwota 609,39 zł stanowi zwrot za prace interwencyjne w 2006 r. Z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano kwotę 558,87 zł. Pozostałe dochody w kwocie 489,00 zł to głównie prowizja od podatku dochodowego. W Szkole Podstawowej w Złotorii uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 64 825,17 zł z tytułu odszkodowania z PZU za pożar budynku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- są to wyższe od planowanych dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz nieplanowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek i refundacja prac społecznie użytecznych za 2006 r.

Dochody z tytułu dotacji wpływały zgodnie z planem.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90020

- wpływy z opłaty produktowej są wyższe od planowanych

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- jest to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2006 r. przez Parafię Prawosławną

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone wpływały zgodnie z założeniami.

WYDATKI

Z planowanej na 2007 r. kwoty wydatków 32 150 997 zł w pierwszym półroczu wykorzystano 11 768 841 zł co stanowi 36,6 %, z tego:

1) Wydatki bieżące:

– plan – 18 941 665 zł,

– wykonanie – 9 627 057 zł.

2) Wydatki majątkowe:

– plan - 13 209 332 zł,

– wykonanie – 2 141 784 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

- środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego

Rozdz. 01095

- rozpoczęto realizację rozbudowy wodociągów na terenie wsi:

1. Wodociag Oliszki - Kol.Oliszki - Projekt jest w trakcie wykonywania. Termin wykonania projektu upłynie II półroczu. Zaszła konieczność przeprojektowania trasy wodociągu ze względu na brak zgody mieszkańców.

2. Wodociąg Kol. Porosły (spinka) - Projekt w trakcie wykonywania.

3. Wodociąg Złotoria Cegielnia - Projekt w trakcie wykonywania

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016

W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w 22,2 % - środki finansowe stanowią m. in. koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano:

1) profilowanie dróg żwirowych i gruntowych równiarką – 85 107 zł,

2) utrzymanie przejezdności dróg ( Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Izbiszcze, Gajowniki, Czaplino, Rogówek, Łyski, Konowały, Choroszcz- ul. Powstania Styczniowego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Dzikie – 85 108 zł,

3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Barszczewie, Zaczerlanach i Zastawiu – 2 711 zł,

4) wykonanie chodnika w Choroszczy w ul. Niewodnickiej – 2 183 zł

5) przestawienie słupów energetycznych w Choroszczy w ul. Ogrodowej – 22 050 zł

6) uzupełnienie oznakowania ulic oraz miejscowości – 17 266 zł

odnowę i ulepszenie dróg gruntowych i żwirowych – 225 170 zł - Klepacze, Krupniki, kol. Porosły, Izbiszcze, kol. Izbiszcze, Porosły, Złotoria, Sienkiewicze, Gajowniki, Dzikie, kol. Dzikie, kol. Rogowo, Czaplino, kol. Czaplino, Konowały, Rogówek, Łyski, Jeroniki, Choroszcz ul. Zastawie I, ul. Zastawie II, ul. Białostocka, Ruszczany, Mińce, Śliwno, Barszczewo, Oliszki, Kościuki, kol Rogowo, Żółtki, Zaczerlany

Z wydatków inwestycyjnych wydano 13 036 zł na:

- Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada Plac Brodowicza - Zrealizowano II etap inwestycji. Odbioru robót i płatności dokona się w II półroczu. Prace na Rynku 11 listopada ruszą po otrzymaniu zgody konserwatora zabytków. W I półroczu wydano 9 000 zł

- Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - inwestycja jest w trakcie realizacji – wydano 4 000 zł,

- przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi etap II – ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz opracowanie dokumentacji na drogę Choroszcz-Sienkiewicze, ul. w Żółtkach i os. Jana Pawła II – wydano 36 zł na decyzję środowiskową – inwestycja jest w trakcie realizacji,

Pozostałe środki finansowe zostaną wydane w II półroczu.

Dz. 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

- środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej pracownikom brygady remontowej oraz utrzymanie samochodu „ŻUK” i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza.

Rozdz. 70005

- wydatki bieżące wydane zostały na szacunki nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne wykorzystano w 22 % na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne. Pozostałe wydatki będą dokonywane w II półroczu..

Rozdz. 70095

Wydatki bieżące zrealizowano w 30,0 % i wydano na:

- opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy

- za użytkowanie wieczyste gruntów – 1 026 zł,

- opłata roczna za wyłączenie działki z produkcji rolnej – 3 529 zł

- przeprowadzono remonty:

1) budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 16 103 zł

2) ośrodka zdrowia w Konowałach – 9 506zł

3) świetlicy w Izbiszczach – 181 zł

4) ośrodka zdrowia w Choroszczy – 20 553 zł

- projekt nagrobka żołnierzy na cmentarzu w Izbiszczach – 1 830 zł

- scena wiejska w Klepaczach – 2 064 zł

- zakup pościeli na organizację imprez młodzieżowych - 4 601 zł

- audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Rogowie - 2 700 zł

Z wydatków inwestycyjnych wydano:

- 52 502 na przebudowę dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29

- 52 339 na termomodernizację budynku komunalnego Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej

- 23 915 na modernizację kotłowni i sieci cieplnej. Wykonawca przedłożył faktury do opłacenia na kwotę 2 276 609,69 zł. Płatność będzie dokonana w III kwartale 2007r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Dz. 710 Działalność usługowa

- realizacja planu jest niska ponieważ środki pieniężne zostały wydane tylko na sporządzenie numerycznych map sytuacyjno-wysokościowych do planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 58 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej oraz wykonano meble do pokoi nr 5,8,11,18. Rozpoczęto remont pomieszczeń po byłym sklepie spożywczym.

Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 100 297 zł:

- kserokopiarka do referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej – 4 807 zł

- centrala telefoniczna – 14 970 zł

- samochód osobowy Skoda Fabia - 41 340 zł

- 6 zestawów komputerowych - 39 180 zł

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w I półroczu 2007 r. mają duże wykonanie w związku z obchodami 500-lecia Choroszczy. Środki te wydano m. in. na:

- koszulki z logo „500 lat Choroszczy” – 6 100 zł

- kubki z logo „ 500 lat Choroszczy” – 3 924 zł

- oznaczenia ulic – 12 109 zł

- torby promocyjne – 2 538 zł

- banery z logo „ 500 lat Choroszczy” - 3 533 zł

- widokówki – 2 074 zł

- wydanie Choroszczy w akwareli – 13 030 zł

- Ogłoszenia promocyjne – 9 252 zł (ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej)

- Imprezy promocyjne – 58 480 zł ( uroczysta sesja Rady Miejskiej, występ zespołu Etna, obchody 500-lecia Choroszczy, targi w Warszawie,)

- druk II części „ Pogaduszek przy piecu” Janusza Koronkiewicza – 2 989 zł

Rozdz. 75095

Planowane środki finansowe realizowano zgodnie z założeniami i wydano na:

- składki członkowskie Stowarzyszenia Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 9 961 zł,

- składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2 077zł

- udział w konkursie Gmina fair – play – 2 965 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- planowane wydatki zrealizowano w 39,1 % i wydano na działalność bieżącą jednostek OSP oraz remonty remiz strażackich w Choroszczy, Złotorii, Pańkach, Rogówku, Klepaczach. Ponadto zbudowano podjazd i pobocze garażu w jednostce w Barszczewie – 11 236 zł. Pozostałe środki finansowe będą wydane w II półroczu, zgodnie z planem.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i innych opłat

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

- wydatki na utrzymanie szkół zrealizowano w 55,2 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- materiały do remontu pokoju nauczycielskiego – 1 961 zł

- blaty stolików w sali nr 3,10, małej świetlicy – 1484 zł

- krzesła do sali nr 3 - 1440zł

- tablice korkowe - 260 zł

- sztalugi – 240zł

- odkurzacz piorący – 524 zł

- żaluzje do pokoju nauczycielskiego – 439 zł

- materiały do obudowy kaloryferów - 303 zł

- materiały do balustrady dla zjazdu osób niepełnosprawnych - 237

- wymiana instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim i lamp oświetleniowych w sali nr 3 i 7 - 6000 zł

- ułożenie wykładziny Optima w sali nr 3 i 5 – 10 192 zł

2. Szkoła Podstawowa w Barszczewie

- naprawa ksero – 283 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- materiały do remontu - 348 zł

- drukarka – 690 zł

- krzesła – 464 zł

- monitor – 248 zł

- kosiarka – 600 zł

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie

- zakupy materiałów do remontu-farby – 645 zł

- zakup kosiarki spalinowej - 1 278 zł

- wyposażenie pracowni komputerowej w meble-krzesła stoliki, regały – 4 622 zł

5. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup materiałów remontowych - 15 743, zł

- naprawa alarmu i montaż sygnalizatorów - 622 zł

- wyposażenie kancelarii – 5 075 zł

- remont po pożarze szkoły – 158 728 zł

Zrealizowano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii – 360 818 zł.

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 52,7 %.

Rozdz. 80104

Środki w tym rozdziale wydano na dofinansowanie przedszkola dla dzieci zamieszkałych w gminie Choroszcz, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Białystok.

Rozdz. 80110

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 70 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły. Ponadto:

- regały do pokoju nauczycielskiego wych.fiz. – 1060 zł

- tuleje na hali do piłki siatkowej – 610 zł

- projektor multimedialny - 5 342 zł

- przyłącza urządzeń multimed. do sali 203 - 1 018 zł

- żaluzje w sali 211 - 582 zł

- rzutnik – 1 543 zł

- zakup książek do biblioteki – 695 zł

- instalacja oświetlenia na zewnątrz budynku – 22 448 zł

- naprawa instalacji elektrycznej – 817 zł

- rolety do sali multimedialnej – 1 800 zł

Spłata wszystkich zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej wyniosła 1 283 750 zł.

Rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu obok Publicznego Gimnazjum w Choroszczy – 13 352 zł.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 57,6 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu.

Rozdz.80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 47,9 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, zakup drukarki – 1 851 zł

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 44,3 % i zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli wykorzystano w 22,2 %. Z dofinansowania studiów skorzystała 1 osoba zatrudniona w SP w Choroszczy – filologia angielska. Pozostałe wydatki stanowią kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195

- wydatki na zajęcia sportowe w zakresie badmintona – 12 937 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

Realizację wydatków przewiduje się na II półrocze.

Rozdz. 85154

- wydatkowano środki w wysokości 47 975 zł i przeznaczono je na:

1. realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży – koszt ogółem 28 568 zł:

kontynuacja działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych (w zajęciach uczestniczą dzieci niejednokrotnie pochodzące z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub inna dysfunkcja). Świetlice działają w Szkole Podstawowej w Choroszczy-3 opiekunów grup, Złotorii -2 op. gr. i Rogowie -1 op. grupy. Przy Gimnazjum w Choroszczy ćwiczy grupa tamburmajorek pod okiem instruktorki, Ogółem w zajęciach uczestniczyło 180 dzieci. Wydatkowano na prowadzenie zajęć zgodnie z umowami-zleceniami zawartymi do 30.06.2007r. sumę-17 225zł.

Placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjną w ramach szkolnych programów profilaktyki, propagowania zdrowego stylu życia – poprzez organizowanie np.

§ Spektakli profilaktycznych (2 przedstawienia teatralne)

§ Organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych – jako zagospodarowanie czasu wolnego

§ Organizowano konkursy z nagrodami podczas festynów:,, Poznajemy nasz świat na kolejne 500 lat”,, Piknik nad Narwią”,, Tydzień talentów”.

§ Zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych świetlic.

§ Zorganizowano biwak o profilu promującym zdrowie, aktywność fizyczną i uczący asertywności.

§ Wszystkie szkoły uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

§ Wspierano zajęcia sportowo-rekreacyjne pozalekcyjne dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych – M G K S „Narew-Łyski”, Lidze gminnej LZS w Choroszczy, Uczniowskim Klubie Badmintona w Choroszczy – razem w zajęciach uczestniczyło ok. 280 osób.

2. działania na rzecz rodzin, osób uzależnionych, działalność informacyjna i edukacyjna – podjęte działania – koszt zadań wyniósł 7 758 zł: kontynuacja prenumeraty pism np. „Wspólne tematy” ,, Trzeźwymi bądźcie”, „Na zdrowie’’ oraz zakupiono wydawnictwa KPA i inne, wspomaganie działalności Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu – opłata RTV, przewóz członków Klubu Abstynenta „Wolność” i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych pomagające kształtować postawy abstynenckie – uczestniczyło 47 osób, organizacja rekolekcji trzeźwościowych przy współpracy z parafią , dofinansowanie do remontu otrzymanego pomieszczenia na siedzibę Klubu przy ul. Sienkiewicza (pozyskanie nieodpłatnie część materiałów malarskich z Firmy Bennmar, czynne uczestnictwo członków Klubu podczas remontu: roboty niefachowe, podstawienie i wywiezienie przyczepą gruzu po remoncie, sprzątanie) –koszt 4193 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 4 posiedzenia Komisji, przeprowadzając 44 rozmowy interwencyjno – motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, wobec 2 osób skierowano wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. GKRPA przeprowadziła wspólnie z Komisariatem Policji w Choroszczy wyrywkowe kontrole sklepów które prowadzą sprzedaż: piwa, alkoholi oraz wyrobów tytoniowych. Kontrolą objęto 9 sklepów – nie stwierdzono uchybień. Pouczono sprzedających o zakazie sprzedaży, zwrócono uwagę aby wywieszki informacyjne były umiejscawiane na widocznym miejscu.

3. wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyki ogółem wydatkowano kwotę 11 649 zł co było przeznaczone na finansowanie szkoleń różnych grup zawodowych:

§ Pracownicy MGOPS – 1 osoba

§ Terapeuci SPP ZOZ Choroszcz – 2 osoby

§ Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 2 osoby ( koszt razem 1260 zł )

Działalność informacyjna-administracyjna, zapewnienie obsługi i materiałów biurowych oraz innego niezbędnego wyposażenia na rzecz działalności statutowej:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszt za posiedzenia 8 członków Komisji wyniósł 1 920 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 5 921zł.

- zakup drukarki, (niezbędnego osprzętu) 806 zł.

- zakup tonera do ksero (wykorzystano przy drukowaniu materiałów do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii)- 520 zł

- wyposażenie pokoju do posiedzeń GKRPA oraz Pełnomocnika w tablice informacyjne, wywieszki na drzwi, krzesła

- inne opłaty: delegacje, zakup pieczątek, znaczków sądowych, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne itp.

Rozdz. 85195

Środki pieniężne zostały wydane na rehabilitację kobiet po mastektomii polegającej na gimnastyce leczniczej i masażu. Regularnie pod okiem instruktorki (z którą jest zawarta umowa- zlecenie do końca 2007r.)ćwiczy grupa kobiet. Ponadto dokupiono niezbędny osprzęt: boczne zasłony, do namiotu „medycznego” oraz tablice informacyjne. Zakupiono paski do badania glukozy i cholesterolu oraz materiały medyczne (wata, rękawice itp.)nieodzowne przy badaniach. Dokonano opłaty za utylizację odpadów medycznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212

- na świadczenia rodzinne wydano ogółem 1 476 874 zł, z tego:

1) zasiłki rodzinne, dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne – 1 469 226 zł,

2) składki społeczne dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – 7 648 zł,

3) koszty obsługi zadania – 30 955 zł.

Rozdz. 85213

- na ubezpieczenia zdrowotne dla stałych podopiecznych wydano 14 765 zł.

Rozdz. 85214

Zadania zlecone

- z otrzymanych środków wykorzystano ogółem 155 695 zł wypłacając dla 70 niepełnosprawnych osób zasiłki stałe.

Zadania własne

- z otrzymanej dotacji wypłacono dla 108 rodzin zasiłki okresowe na kwotę 60 307 zł,

- ze środków własnych na zasiłki celowe jednorazowe wydano 11 645 zł. Ponadto opłacono opiekę w domach pomocy społecznej- łączna kwota 36 473 zł.

Rozdz. 85215

- w I półroczu wypłacono 485 dodatków mieszkaniowych na kwotę 58 038 zł.

Rozdz. 85219

- otrzymane środki pieniężne wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228

- planowaną dotację przeznaczono na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym na terenie gminy Choroszcz, przekazano 50 % dla Caritas Archidiecezji Białostockiej – zgodnie z zawartą umową.

Rozdz.85295

- na dożywianie dzieci wydano ogółem 60 599 zł. Z dożywiania korzystało 198 dzieci szkół z terenu miasta i gminy oraz 53 osób skorzystało z pomocy celowej na dożywianie,

- kwotę 3 751 zł wypłacono jako wynagrodzenie osobom bezrobotnym pracującym w ramach robót społecznie użytecznych

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

- w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płace i pochodne – 51,7 % planu.

Rozdz. 85415

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów:

- stypendia socjalne – 57 885 zł –ze stypendium skorzystało 272 osoby,

- stypendia naukowe – 4 950 zł – ze stypendiów skorzystało 6 uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

- środki finansowe wydano m. in. na rozbieranie żeremi bobrowych.

Na wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Piaskowej w Choroszczy i w Żółtkach wydano dotychczas 2 267 zł. Pozostałe środki będą wydane w II półroczu.

Na inwestycję „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności” wydano 46 958 zł.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 108 854 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 3 097 zł, pozostałą kwotę planuje się wydać w II półroczu.

Rozdz. 90015

- wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych

- na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydano 89 956 zł.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 12 633 zł, w tym:

- usługi pogrzebowe – 3 196 zł,

- odłów bezpańskich psów – 7 753 zł,

- analizy dotyczące betonowni w Choroszczy – 9 160 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

- środki pieniężne wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności instytucji kultury i biblioteki były przekazywane systematycznie do 10 dnia każdego miesiąca.

Rozdz. 92120

- planowane środki finansowe na dofinansowane prac remontowych w obiektach zabytkowych będą przekazane w II półroczu po zawarciu umów.

Rozdz. 92195

- planowane wydatki bieżące zrealizowano 23,5 % i wydano na:

  1. Organizację imprez – m.in. koncert kolęd, imprezy okolicznościowe- zakup kwiatów, wykonanie grawertonów, zaliczka koncertu K. Krawczyka, wystawa A. Waczyński, turniej badmintona, zawody pożarnicze, Rajd Pogoni, n@utobus, Sienkiewicz w Ameryce,
  2. Chór Miejski – 5 141zł (zakup butów i spódnic, podkłady muzyczne)
  3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 8 024 zł ( opracowanie Marsza Choroszcz 2007, opłata za autokar, materiały szkoleniowe)
  4. Znakowanie szlaku turystycznego – 1100zł,
  5. obchody 10 lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi – (zakup nagród, wykonanie grawertonu, pamiątkowe koszulki, festyn z okazji 10 lecia)
  6. Izba Tradycji Kruszewo – 4 732 zł

Wydatki inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na obiekty sportowe środki pieniężne zrealizowano 11 % i wydano na nawożenie, koszenie i nawodnienie boisk oraz energię elektryczną w szatniach.

Rozdz. 92695

- planowane wydatki wydano na:

1) sędziowanie meczu – 668 zł,

2) zakup sprzętu i strojów oraz nagród – 5 138 zł,

3) przewóz drużyn sportowych – 2 105 zł,

W pierwszym półroczu spłacono 2 863 156 zł kredytu i 32 700 zł pożyczki.

Zaciągnięto kredyty na ogólną kwotę 2 897 321 zł, w tym: 76 000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii, 229 005 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii, 2 592 316 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na przebudowę układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi.

Inne jednostki organizacyjne:

I. Dochody własne jednostek

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Dochody uzyskane z tytułu darowizn wydano na:

- stroje i ochraniacze dla drużyny siatkarek - 700 zł

- obudowy na kaloryfery na korytarzu II piętra – 659 zł

- obiad dla reprezentacji szkół sienkiewiczowskich – 109 zł

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- artykuły na dzień seniora – 120 zł

3. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup pomocy dydaktycznych – 20 zł

Rozdz.80110

Zespół Szkół w Choroszczy:

Dochody uzyskano z tytułu usług i wydano je na:

- ekran projekcyjny z modułem zdalnego sterowania – 2 765 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401

Dochody uzyskano przede wszystkim z tytułu:

- wpłaty za obiady – 40 527 zł

- darowizny na utrzymanie świetlicy – 3 485 zł

Wydano je na:

- zakup żywności – 43 602 zł

- środki czystości – 1 744 zł

II. Pozostałe środki

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- książki - 410 zł

- zdjęcia – 508 zł

- transport uczniów na konkurs – 295 zł

- dyplomy – 238 zł

- stopery – 100 zł

- naczynia jednorazowe na festyn rodzinny - 58 zł

- tonery i naprawa ksera - 494 zł

- meble do sali nr 3 i 5 – 6 336 zł

2. Zespół Szkół w Choroszczy

Ze środków Rady Rodziców i otrzymanych od sponsorów zakupiono:

- pomoce dydaktyczne – 500 zł

- książki do biblioteki - 1 000 zł

- nagrody książkowe – 500 zł

- wywoływanie zdjęć i zakup filmów do upamiętnienia wydarzeń szkoły - 500 zł

- w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego zakupiono oświetlenie do dyskotek szkolnych - 700 zł

- materiały dekoracyjne – 300 zł

III. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

DOCHODY

- z tytułu odpłatności za przedszkole wpłynęło 115.915,75 zł

- z tytułu kapitalizacji odsetek – 72,95 zł

- z tytułu prowizji od podatku – 54,00 zł

- dotacja – 363 380,00 zł

Ogólnie wpływy stanowią kwotę 479.422,70 zł. Z tytułu odpłatności za przedszkole rodzice zalegają z wpłatą na kwotę 2.201,75 zł. Planuje się ściągnięcie zaległości do końca sierpnia 2007 r.

WYDATKI

Ogólnie wydatki Przedszkola Samorządowego w Choroszczy stanowią kwotę 476.730,27zł . Środki finansowe przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2 356,11 zł

- płace i pochodne od płac – 343.504,11zł

- zakupy materiałów i wyposażenia – 15.147,54 zł. Wydatki te to głównie środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu oddziału, materiały niezbędne do bieżącego utrzymania.

- zakup żywności – 36.966,24 zł

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 38.360,51 zł

- odpisy na ZFŚS – 32.000,00 zł

- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1 013,1 zł

- na różne usługi wydano 5.484,04. Wydatki to prowizje bankowe, wywóz nieczystości i ścieków, konserwacja sprzętu p.poż.,

- rozmowy telefoniczne –1411,72

- szkolenie HCCP, dofinansowanie kursu nauczycieli-1500,00

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzyskane wpływy – ogółem 7 723 zł, w tym:

- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– 7699 zł,

- kapitalizacja odsetek – 24 zł

Wydatki ogółem – 11 690 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 221 zł

2. opracowanie zestawienia sum opadów- dot. wysypiska śmieci w Choroszczy – 732 zł

3. analiza wód podziemnych z rejonu składowiska śmieci– 2 489 zł

2. Gospodarka odpadami – 4 910 zł, z tego:

- sprzątanie świata (zakup worków, rękawic) - 380 zł

- utylizacja odpadów – 2 996 zł,

- utylizacja odpadów azbestowych – 1 351 zł

- raport roczny z badań monitoringu składowiska śmieci – 183 zł

3. Pozostałe – 3 481 zł, z tego:

- impreza ekologiczna „Dzień Regionalny Kruszewo” – 1501 zł (nagrody, artykuły papiernicze i inne materiały),

- warsztaty ekologiczne w Rogowie – 1 980 zł (materiały, nagrody, prowadzenie warsztatów),

4. Inne- 78 zł (prowizja bankowa)

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/07

z dn.29 sierpnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CHOROSZCZY

Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania zadań w I połowie 2007 roku

1. Zatrudnienie

Na koniec czerwca 2007 r. zatrudnienie w M-GCK kształtowało się następująco:

· Dyrektor (1 etat)

· Księgowa (1/4 etatu)

· Promocja Kultury – 3 osoby (2 osoby na pełnym etacie i 1 na 4/5 etatu)

· Biblioteka i filie – 4 osoby (3 i 5/8 etatu)

· Sprzątaczka (1/2 etatu)

Łącznie 10 osób, w tym 6 na pełnym etacie.

Ponadto M-GCK w I połowie 2007 r. zatrudniało na umowy-zlecenia następujące osoby:

· akompaniatora zespołu ludowego “Klepaczanki” w Klepaczach;

· dyrygenta Chóru Miejskiego;

· nauczyciela gry na pianinie;

· oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp., także na umowy o dzieło), trenerów M-GKS “Narew” Choroszcz i in.

2. Oferta programowa M-GCK

W okresie styczeń-czerwiec 2007 r. w stałej ofercie M-GCK znajdowały się następujące propozycje:

· zajęcia plastyczno-teatralne (grupa młodsza i grupa starsza);

· indywidualne lekcje fortepianu;

· koło gier fabularnych RPG – Klub Miłośników Fantastyki “Skavenblight”;

· Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego Tomzika;

· zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa “Ikonk@”.

Instruktorzy odpowiedzialni za ww. zajęcia na bieżąco prowadzą dzienniki, w których odnotowywana jest lista obecności, liczba godzin i tematyka zajęć. Dzienniki kontrolowane są przez dyrektora M-GCK.

Ponadto w M-GCK odbywały się próby zespołów muzycznych (“2 Strefa” i “Wildhawk”, “Nervovoohoży”, “To
i Owo”, “Othermind”).

Większość powyższych propozycji była bezpłatna. Opłaty pobierano jedynie za lekcje gry na pianinie w wysokości 12 zł za 1 godz. zegarową.

3. Remonty

W pierwszej połowie roku 2007 w M-GCK przeprowadzono kapitalny remont oddziału dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Choroszczy (remont ten w głównej części sfinansowano z odszkodowania, jakie M-GCK otrzymało po zalaniu pomieszczeń Biblioteki) oraz rozpoczęto remont WC i pryszniców. Ponadto zakupiono nowe meble biblioteczne, stoły na potrzeby M-GCK oraz żaluzje wertykalne do pokoju dyrektora, pokoju instruktorów i oddziału dla dorosłych Biblioteki.

4. Sprzęt nagłośnieniowy

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku bieżących napraw sprzętu nagłaśniającego (między innym przewinięcie głośników basowych w zestawie kolumn FBT) oraz na bieżąco uzupełniano i wymieniano przewody, wtyczki, końcówki, stojaki itp. Zakupiono nowe mikrofony oraz walizkę do ich przechowywania.

5. Imprezy, propozycje

W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku M-GCK zrealizowało następujące imprezy (wybór):

Data

Nazwa / tytuł imprezy

Opis

Uwagi

STYCZEŃ

5.01

Uroczysta inauguracja obchodów 500-lecia Choroszczy oraz promocja kalendarza na 2007 r. z wierszami Cz. Miłosza i ilustracjami E. Michalskiej

W programie m.in. koncert Wojciecha Ślusarczyka z Grupy Twórczej ERYMO z Bydgoszczy.

Impreza odbyła się w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

14.01

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Choroszczy

Impreza plenerowa na Placu Brodowicza w Choroszczy. Wystąpili m.in. JUNIOR, HOLIDAY, NERVOVOOHOŻY, 2 STREFA i inni. Podczas imprezy odbyły się także licytacje różnych przedmiotów. M-GCK zebrało ok. 5000 zł.

21.01

Choinka w Klepaczach

Zabawa choinkowa w remizie OSP w Klepaczach przygotowana przez pracowników Biblioteki i M-GCK

22.01

144. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody rocznicowe na “Szubienicy” w Choroszczy

22.01-2.02

Ferie w M-GCK

Gry i zabawy dla dzieci, dwa wyjazdy na spektakle teatralne do Białegostoku, wyjazd na basen.

27.01

Choinka M-GCK

Zabawa choinkowa dla uczestników zajęć w M-GCK.

28.01

Koncert kolęd

Koncert w wykonaniu Chóru Miejskiego w Choroszczy pod dyrekcją Jerzego Tomizka

Koncert odbył się w Kościele Parafialnym w Choroszczy

LUTY

11.02

Wernisaż wystawy Albina Waczyńskiego pt. “Świątynie”

Trzecia wystawa zorganizowana w ramach cyklu “Tryptyk na 500-lecie Choroszczy”. Miejsce wystawy: Zespół Szkół w Choroszczy.

Frekwencja na wernisażu: ok. 100 osób

Współorganizatorzy: Zespół Szkół w Choroszczy, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

MARZEC

2.03

Konkurs recytatorski “Baje, Baji, Bajeczki”

Gminny konkurs recytatorski dla przedszkolaków.

16-18.03

Warsztaty wokalne członków Chóru Miejskiego w Choroszczy

Warsztaty prowadził Cezary Szyfman – muzyk, kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie


23.03

Rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu “Palmy i pisanki wielkanocne”

Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez dzieci ze Szkół Podstawowych w Choroszczy, Rogowie i Kruszewie, Zespołu Szkół w Choroszczy, Filii Bibliotecznej w Barszczewie oraz koła plastycznego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.

KWIECIEŃ

24.04

Konkurs poetycki

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego “Jak to dawniej w Choroszczy bywało”

25.04

Wernisaż “Choroszcz w Supraślu: Albin Waczyński – Świątynie”

Wernisaż wystawy prac A. Waczyńskiego w Urzędzie Miejskim w Supraślu (promocja Choroszczy)

Współorganizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

MAJ

3.05

Uroczystości z okazji 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W programie m.in. koncert zespołu “Glass Duo”

Impreza odbyła się w Kościele Parafialnym w Choroszczy

19.05

“Noc Muzealna” w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

W programie m.in. zespół przegląd filmów animowanych “Open Source Project”.

Współorganizacja

23.05

Spotkanie autorskie dla młodzieży

Spotkanie z pisarką Beatą Ostrowicką

Biblioteka

25.05

Dzień Matki

W programie m.in.: recytacje wierszy w wykonaniu dzieci z zajęć bibliotecznych, prezentacja spektaklu “Romeo i Julia” przygotowanego przez dzieci z zajęć plastyczno-teatralnych M-GCK, popisy małych pianistów z pracowni Michała Szymczuka (zakończenie roku).

Impreza odbyła się w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

CZERWIEC

28.05

Dzień Dziecka

Impreza plenerowa na Placu Brodowicza. W programie: gry i zabawy podwórkowe, akcja plastyczna “Uliczne Graffiti”, koncert grupy dziecięcej Chóru Miejskiego w Choroszczy

10.06

Festyn na Św. Antoniego w Klepaczach

Impreza współorganizowana z OSP
w Klepaczach. W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, występ zespołu “Rodzina Adamsów”

10-24.06

XXVI Dni Choroszczy

W programie (niżej wymieniono tylko imprezy organziowane przez M-GCK):

10 czerwca /niedziela/ - Inauguracja Dni Choroszczy
- plenerowy koncert Opery i Filharmonii Podlaskiej w Parku Pałacowym: Georg Friedrich Händel, “Muzyka na wodzie”. Dyrygent: Marcin Nałęcz-Niesiołowski.
- widowisko “Tańczące Fontanny”.

14 czerwca /czwartek/ - Spotkanie z fantastyką
- gry planszowe, fabularne i karciane.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy, godz. 10:00
- pokazy animacji komputerowej.


15 czerwca /piątek/ - Śladami przeszłości
- występ Chóru Parafii Prawosławnej w Choroszczy
– retrospektywny koncert Chóru Miejskiego w Choroszczy. Dyrygent: Jerzy Tomzik.

16 czerwca /sobota/ - Obchody centralne
- Rodzinne Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy.
- uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.
- Centrum Kultury zaprasza. W programie: występy artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych, działających na terenie Choroszczy; konkursy, pokazy strażackie, zawody. Koncerty choroszczańskich zespołów rockowych: Nervovoohoży , Wildhawk , 2Strefa . Po południu: Tadeusz Drozda oraz zespół 4Ever .

19 czerwca /wtorek/ - Dzień Łączności
- pokaz sprzętu krótkofalarskiego oraz nawiązanie łączności z krótkofalowcami z całego świata.

20 czerwca /środa/ - W połowie drogi...
- wernisaż wystawy prac Karoliny Czochańskiej i Urszuli Ciborowskiej.
- koncert zespołu ambient-jazz Puch z towarzyszeniem projektu CineManual Krzysztofa Owczarka.

21 czerwca /czwartek/ - Kapsuła Czasu
- akcja wmurowania pamiątek – znaków czasu przekazanych przez mieszkańców Choroszczy.

22 czerwca /piątek/ - III Międzynarodowy Rajd Pogoni
- początek rajdu; prezentacja zabytkowych pojazdów.

23 czerwca /sobota/ - Pogaduszki przy piecu
- promocja drugiej części książki Janusza Koronkiewicza; spotkanie autorskie.

24 czerwca /niedziela/ - Piknik na św. Jana
– zakończenie III Międzynarodowego Rajdu Pogoni.
– inscenizacja historyczna “Nadanie praw miejskich Choroszczy” - pokazy XVI-wiecznego oręża polskiego, strojów z epoki, obozowiska rycerskiego, walk itp.
- pokaz sztucznych ogni.


Imprezy towarzyszące:
- plenerowa wystawa wielkoformatowych, archiwalnych zdjęć ulic i obiektów w Choroszczy.
- wystawa malarstwa Bożeny Pilisiewicz, Urszuli Ciborowskiej oraz Karoliny Czochańskiej.

Patronat honorowy: Burmistrz Choroszczy

Koordynator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy, LUKS “Badminton” w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkeiwicza w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, OSP w Klepaczach, Parafia Prawosławna w Choroszczy, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy, Zespół Szkół w Choroszczy, Moto-Retro Białystok, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, OSP w Choroszczy, Akcja Katolicka w Choroszczy, Polski Związek Krótkofalowców

Sponsorzy:

Kompania Piwowarska - “ŻUBR”, KABO, KAJA, BOS S.A., SKWAT sp. j.• Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, SKR w Choroszczy, Bank Spółdzielczy w Białymstoku, MPO Białystok, Jantom - Druk Wielkoformatowy

Patronat medialny:

TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Polski Związek Krótkofalowców, “Kurier Poranny”, Portal Miejski “BiałystokOnline”, “Gazeta w Choroszczy”, Podlaskie Stowarzyszenie Fotograficzne

6. Inne działania

M-GCK wspomagało organizacyjnie i finansowo działania zespołów ludowych “Narwianki” z Kruszewa
i “Klepaczanki” z Klepacz (m. in. udział w przeglądach i festiwalach na terenie woj. podlaskiego) oraz pomagało przy nagłośnieniu imprez na terenie gminy (np. w SP w Rogowie, w Zespole Szkół w Choroszczy, podczas zawodów pożarniczych itp.).

M-GCK prowadziło informację turystyczną, sprzedaż widokówek i innych wydawnictw promocyjnych, a także odpłatnie udostępniało salę firmom promocyjnym.

7. Wydawnictwa

W okresie sprawozdawczym ukazały się trzy numery “Gazety w Choroszczy”:

zima 2006-2007

nr 95

W numerze m.in.: relacja z samorządowej kampanii wyborczej w Choroszczy, konkurs świąteczny, relacje z imprez.

wiosna 2007

nr 96

W numerze m.in.: plan obchodów 500-lecia Choroszczy, wywiad z Burmistrzem Choroszczy, relacje z imprez (WOŚP, inauguracja 500-lecia), informacja o pożarze szkoły w Złotorii.

czerwiec 2007 – XXVI Dni Choroszczy

nr 97 – wydanie specjalne
z okazji XXVI Dni Choroszczy

W numerze m.in.: szczegółowy program Dni Choroszczy, teksty literackie, plakaty, sponsorzy.

M-GCK wydało ponadto:

kalendarz na rok 2007 z wierszami Czesława Miłosza i ilustracjami Elżbiety Michalskiej (wydawnictwo w całości sfinansowane przez sponsorów), opatrzony logo “Choroszcz – 500 lat” i “Milosz Institute”;

osiem wzorów kart pocztowych w nakładzie 250 egz. każdy; na kartach znalazły się zdjęcia Choroszczy autorstwa Roberta Ostrowskiego z Podlaskiego Stowarzyszenia Fotograficznego oraz ilustracja Karoliny Czochańskiej pt. “Rain Maker”;

• część 2 podlaskich opowiadań, baśni i legend pt. “Pogaduszki przy piecu” autorstwa Janusza Koronkiewicza (wydawnictwo sfinansowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Choroszczy).

Ponadto M-GCK wydało ulotkę towarzyszącą XVIII Jarmarkowi Dominikańskiemu (program imprezy, sponsorzy; nakład 3000 egz.), a także było wydawcą plakatów drukowanych w profesjonalnej drukarni (Jarmark, Dni Choroszczy). Pracownicy M-GCK opracowali graficznie i wydrukowali na posiadanym przez M-GCK sprzęcie dziesiątki druków ulotnych: zaproszeń, plakatów i dyplomów.

W styczniu 2007 r. M-GCK pokryło część kosztów realizacji nagrania w studiu HERTZ w Białymstoku zespołów “2 Strefa”, “Wildhawk” i “Othermind” (po dwa utwory) – jesienią 2007 r. nagrania te zostaną wydane na CD.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – STAN NA 30.06.2007r .

DOCHODY

PLAN

WYKONANIE

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Choroszczy

435 500

238 300,00

Pozostałe dotacje

5 000,00

5 000,00

Dochody własne

43 550,00

27 266,39

w tym:

wpływy z kół zainteresowań

5 450,00

4 544,00

wpływy z usług ksero

900,00

344,27

wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń

-

530,00

Wypożyczanie naczyń

-

-

Z tytułu organizowania imprez

30 000,00

6 676,23

Sprzedaż wydawnictw

500,00

1 166,32

Odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci

-

168,27

Darowizny, sponsoringi

3 500,00

1 680,00

Wpływy z ref. składki ZUS

3 200,00

2 778,88

Pozostałe

-

9 378,42

RAZEM

484 050,00

270 566,39

KOSZTY

PLAN

WYKONANIE

Amortyzacja

10 000,00

3 923,17

Zużycie energii, wody, gazu

22 000,00

5 312,00

Zakup materiałów

48 180,00

45 841,88

w tym:

węgiel

1 848,76

na organizację imprez

10 801,21

zakup art., biur,śr. czystości,

18 701,25

materiały remontowe

13 674,51

prenumerata czasopism

784,15

wydatki na rzecz turystyki

32,00

Usługi obce

67 460,00

61 024,13

w tym:

przewozy zespołów ludowych

2 204,60

rozmowy telefoniczne, usługi bankowe

4 906,03

na rzecz organizowanych imprez

17 332,70

przeglądy, naprawy, konserwacje

5 856,83

na rzecz wydawnictw

17 530,67

na rzecz turystyki

-

obsługa BIP

658,80

pozostałe

12 534,50

Wynagrodzenia osobowe

201 010,00

102 972,32

Wynagrodzenia bezosobowe

45 600,00

29 367,00

Składki ZUS

44 000,00

24 548,11

Inne świadczenia na rzecz pracowników

7 900,00

5 285,07

Koszty reprezentacji i reklamy

800,00

-

Pozostałe koszty

4 000,00

669,30

Wydatki na rzecz kultury fizycznej

28 100,00

17 636,54

RAZEM

479 050,00

296 579,52

Wynik finansowy na 30.06.2007 r.:

270 566,39

- 296 579,52

26 013,13

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 37/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

DOCHODY

w zł

Dział

Rozdział

Treść

Plan

na 2007 r.

Wykonanie na 30.06.2007 r.

%

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

59

-

-

01095

Pozostała działalność

59

-

-

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

59

-

-

020

Leśnictwo

1 000

384

38,4

02095

Pozostała działalność

1 000

384

38,4

§ 0690 wpływy z różnych opłat

1 000

384

38,4

100

Górnictwo i kopalnictwo

25 500

10 874

42,6

10095

Pozostała działalność

25 500

10 874

42,6

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej

25 500

10 874

42,6

600

Transport i łączność

7 600

5 660

74,5

60016

Drogi publiczne gminne

7 600

5 660

74,5

§ 0690 wpływy z różnych opłat

7 600

5 496

72,3

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

164

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 157 800

546 640

47,2

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

-

239

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

239

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 157 800

542 901

46,9

§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste

16 630

15 197

91,3

§ 0690 wpływy z różnych opłat,

300 000

158 328

52,8

w tym:

- opłaty adiacenckie – plan 118 200 zł wyk. 44 843 zł.

- renty planistyczne – plan 181 800 zł wyk. 113 485 zł.

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

199 900

93 483

46,8

w tym:

- lokale użytkowe i garaże
– plan 97 600 zł wyk. 43 358 zł.

- grunty – plan 21 400 zł wyk. 10 724 zł.

- ośrodki zdrowia –plan 9 800 zł

wyk. 4 909 zł.

- lokale mieszkalne – plan 49 700 zł

wyk. 39 226 zł.

- urządzenia wodno-kanalizacyjne
– plan 21 400 zł wyk. – 4 734 zł.

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

6 000

18 563

309

§ 0830 wpływy z usług

35 270

11 420

32,4

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

600 000

241 950

40,3

§ 0920 pozostałe odsetki

-

3 960

-

70095

Pozostała działalność

-

3 500

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

3 500

-

710

Działalność usługowa

26 000

9 130

35,1

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

26 000

9 130

35,1

§ 0690 wpływy z różnych opłat

26 000

9 130

35,1

750

Administracja publiczna

19 850

9 570

48,2

75023

Urzędy gmin

19 850

9 570

48,2

§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe

13 500

7 450

55,19

§ 0690 wpływy z różnych opłat

900

-

-

§ 0830 wpływy z usług

650

250

38,5

§ 0920 pozostałe odsetki

-

1

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

2 950

388

13,2

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 850

1 481

80,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 300

4 720

64,7

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

7 300

4 720

64,7

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

7 300

4 720

64,7

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 436 326

4 546 379

53,9

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

32 020

18 973

59,3

§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

32 020

12 883

40,2

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

90

-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 833 640

920 293

50,2

§ 0310 podatek od nieruchomości

1 795 100

898 492

50,0

§ 0320 podatek rolny

6 720

4 844

72,0

§ 0330 podatek leśny

10 190

5 108

50,1

§ 0340 podatek od środków transportowych

11 950

8 904

74,5

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych

9 680

2 331

24,0

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

614

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 056 820

1 333 375

64,8

§ 0310 podatek od nieruchomości

1 195 900

720 182

60,2

§ 0320 podatek rolny

300 600

229 216

76,3

§ 0330 podatek leśny

34 600

25 863

74,8

§ 0340 podatek od środków transportowych

89 500

65 328

73,0

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

38 700

23 313

60,2

§ 0370 podatek od posiadania psów

3 060

2 600

85,0

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

100

6

6,0

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych

385 700

262 363

68,0

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

8 660

4 504

52,0

75618

Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy

141 900

97 695

68,9

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

40 200

26 603

66,2

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

101 700

71 092

69,9

75621

Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa

4 371 946

2 182 043

49,9

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

4 234 386

2 060 843

48,7

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

137 560

121 200

88,1

758

Różne rozliczenia

7 056 137

4 020 215

57,0

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.

4 244 598

2 612 064

61,5

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

4 244 598

2 612 064

61,5

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 810 639

1 405 320

50,0

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

2 810 639

1 405 320

50,0

75814

Różne rozliczenia finansowe

900

2 831

314,5

§ 0920 pozostałe odsetki

900

2831

314,5

801

Oświata i wychowanie

69 927

70 741

101,2

80101

Szkoły Podstawowe

69 927

68 124

97,4

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

4 540

2 251

49,6

§ 0920 pozostałe odsetki

90

559

621,1

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

65 297

65 314

100,0

80110

Gimnazja

-

2 617

-

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

-

1 988

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

629

-

852

Pomoc społeczna

6 100

13 135

215,3

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 100

11 594

190,1

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

6 100

11 594

190,1

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

18

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

18

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

-

317

-

§ 0920 pozostałe odsetki

-

308

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

9

-

85295

Pozostałe dochody

-

1 206

-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

-

1 206

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

1 171

130,2

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

900

1 171

130,2

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej

900

1 171

130,1

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

3 000

-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-

3 000

-

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

3 935 719

1 766 653

44,9

010

Rolnictwo i łowiectwo

8 173

8 173

100,0

01095

Pozostała działalność

8 173

8 173

100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-zwrot podatku akcyzowego

8 173

8 173

100,0

750

Administracja publiczna

95 000

51 000

53,7

75011

Urzędy Wojewódzkie

95 000

51 000

53,7

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na zadania zlecone

95 000

51 000

53,7

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 288

20 250

95,1

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 071

1 033

49,9

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

2 071

1 033

49,9

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

19 217

19 217

100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-przeprowadzenie wyborów

19 217

19 217

100,0

852

Pomoc społeczna

3 811 258

1 687 230

44,3

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 474 000

1 516 000

43,6

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-świadczenia rodzinne

3 474 000

1 516 000

43,6

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

30 000

14 814

49,4

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-skł. na ubezp.zdrowotne

30 000

14 814

49,4

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

307 258

156 416

50,9

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-zasiłki i pomoc w naturze

307 258

156 416

50,9

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T.

54 959

41 456

75,4

710

Działalność usługowa

5 500

-

-

71035

Cmentarze

5 500

-

-

§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej

5 500

-

-