Zarządzenie Nr 32/07

ZARZĄDZENIE Nr 32/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy – Joannie Gaweł

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d, pkt. 2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600 z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r . Nr 260 poz. 2593) zarządzam:

§1.Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1/Winnicki Andrzej - przewodniczący – przedstawiciel organu

prowadzącego

2/ Jankowska Wanda - dyrektor Zespołu Szkół w Choroszczy

3/ Gradkowska Barbara - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

4/ Chomicka Bożena - ekspert w zakresie języka polskiego

5/ Jaświłowicz-Daniluk Nina - ekspert w zakresie języka polskiego

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-07-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-07-09