Zarządzenie Nr 3/07

zmiana zarządzenia w sprawie powołania Miejko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 3/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.41 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz.1231 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Dotychczasowy § 1 Zarządzenia Nr 13/06 Burmistrza Choroszczy z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

  1. Stanisława Jolanta Andruszkiewicz
  2. Czesława Lewonowska
  3. Ireneusz Dąbrowski
  4. Joanna Jakuć
  5. Irena Kraśnicka
  6. Małgorzata Czumilewicz
  7. Łukasz Okruszko
  8. Witold Wróblewski.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 stycznia 2007 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-01-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-01-30