Zarządzenie Nr 27/07

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

Zarządzenie Nr 27/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 20 923 zł:

dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 – 8 173 zł

dz. 852 rozdz. 85295 2 2030 – 12 750 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 20 923 zł:

dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – 160 zł

§ 4430 – 8 013 zł

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – 12 750 zł

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 73 532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan wydatków – 32 106 812 zł

- plan dochodów – 26 999 708 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 27/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 maja 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

22 000

22 000

60016

Drogi publiczne gminne

22 000

22 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

20 000

§ 4270 zakup usług remontowych

22 000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000

5 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

5 000

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

5 000

710

Działalność usługowa

17 000

17 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

17 000

17 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

17 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

17 000

750

Urzędy gmin

18 960

18 960

75023

Urzędy gmin

17 700

15 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 700

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

15 000

-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

15 000

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

760

760

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

80

§4120 składki na Fundusz Pracy

-

15

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

455

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

760

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

210

75095

Pozostała działalność

500

3 200

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

500

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 800

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

200

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

692

692

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

692

692

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

489

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

70

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

133

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

314

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

378

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

130

130

75412

Ochotnicze straże pożarne

130

130

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

130

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS

-

130

801

Oświata i wychowanie

9 150

9 150

80101

Oświata i wychowanie

3 000

3 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – SP Złotoria

3 000

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - SP Złotoria

-

3 000

80110

Gimnazja

5 350

5 350

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 350

-

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

5 350

80195

Pozostała działalność

800

800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

800

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

800

-

852

Pomoc społeczna

600

600

85219

Ośrodki pomocy społecznej

600

600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

400

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

200

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400

-

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200

-

RAZEM

73 532

73 532

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 27/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 maja 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.MD.3011-158/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dn. 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 8 173 zł
  2. pisma Nr FB.II.MC.3011-127/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-06-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-06-05