Zarządzenie Nr 22/07

Zarządzenie Nr 22/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 114 947 zł:

dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 – 19 217 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 – 24 080 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 - 4 767 zł

dz. 854 rozdz.85415 § 2030 – 66 883 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 114 947 zł:

dz. 751 rozdz. 75109 § 3030 – 9 900 zł

§ 4170 – 4 997 zł

§ 4210 – 3 320 zł

§ 4300 – 1 000 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 21 563 zł

w tym:

Sz. P. Choroszcz – 16 215 zł

Sz. P. Barszczewo - 1 386 zł

Sz. P. Kruszewo - 1 190 zł

Sz. P. Rogowo - 1 386 zł

Sz. P. Złotoria - 1 386 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 2 232 zł

w tym:

Sz. P. Choroszcz - 1 206 zł

Sz. P. Barszczewo - 266 zł

Sz. P. Kruszewo - 228 zł

Sz. P. Rogowo - 266 zł

Sz. P. Złotoria - 266 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – 285 zł

w tym:

Sz. P. Choroszcz - 154 zł

Sz. P. Barszczewo - 34 zł

Sz. P. Kruszewo - 29 zł

Sz. P. Rogowo - 34 zł

Sz. P. Złotoria - 34 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 4 767 zł

dz.854 rozdz. 85415 § 3240 – 66 883 zł

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29 162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Dokonać zmian klasyfikacji wydatków budżetowych związanych z realizacją zadania „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności”

z :

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 413 220 zł

na:

dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 – 263 220 zł

§ 6059 – 150 000 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan wydatków – 32 085 889 zł

- plan dochodów – 26 978 785 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

2 500

2 500

60016

Drogi publiczne gminne

2 500

2 500

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4270 zakup usług remontowych

2 500

-

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-

500

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000

5 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

5 000

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

5 000

750

Administracja publiczna

5 162

5 162

75023

Urzędy gmin

5 162

5 000

§ 4140 wpłaty na PFRON

-

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

5 162

-

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

-

162

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

162

801

Oświata i wychowanie

4 500

4 500

80110

Gimnazja

4 500

4 500

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

4 000

§ 4270 zakup usług remontowych

-

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 500

-

851

Ochrona zdrowia

11 000

11 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 000

11 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

10 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

11 000

-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

-

500

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 000

1 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

1 000

§ 4260 zakup energii

-

1 000

92195

Pozostała działalność

1 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

-

RAZEM

29 162

29 162

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 22/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.BB.3011-94/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 66 883 zł
  2. pisma Nr FB.II.MC.3011-68/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – 4 767 zł
  3. pisma Nr FB.II.BB.3011-108/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007 r. – 24 080 zł
  4. pisma Nr DBŁ-3101-2-17-6/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na 20 maja 2007 r. – 19 217 zł

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-05-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-07