Zarządzenie Nr 20/07

ZARZĄDZENIE

Nr 20 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) i art. 24, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 uchwały Nr XXIX/207/98 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§ 1

sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie miasta Choroszcz gmina Choroszcz działki o Nr geod. 261/15 i 261/7 o powierzchni ogólnej 5062m2 na rzecz i na warunkach określonych w protokole z przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w lokalu Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w dniu 20.03.2007r. za cenę 143.960,00zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł).

§ 2

sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie miasta Choroszcz gmina Choroszcz działki o Nr geod. 261/17 i 261/9 o powierzchni ogólnej 5101m2 na rzecz i na warunkach określonych w protokole z przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w lokalu Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w dniu 20.03.2007r. za cenę 141.234,52zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery zł pięćdziesiąt dwa gr).

§ 3

Koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10