Zarządzenie Nr 19/07

Zarządzenie Nr 19/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 marzec 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan wydatków – 32 738 501 zł

- plan dochodów – 27 850 247 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 marca 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

13 000

13 000

60016

Drogi publiczne gminne

13 000

13 000

§ 4270 zakup usług remontowych

13 000

-

§ 4390 zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii

-

8 000

§ 4430 różne opłaty i składki

-

5 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 500

2 500

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1 000

1 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 000

-

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

1000

70095

Pozostała działalność

1 500

1 500

§ 4270 zakup usług remontowych

1 500

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

1 500

750

Administracja publiczna

21 600

21 600

75023

Urzędy gmin

20 000

20 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

20 000

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

20 000

75095

Pozostała działalność

1 600

1 600

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 600

§ 4430 różne opłaty i składki

1 600

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

4 000

4 000

75412

OSP

4 000

4 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 000

-

§ 4390 zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii

-

1 500

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

2 500

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 000

3000

75647

Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych

3 000

3 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

3 000

-

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

3 000

801

Oświata i wychowanie

46 340

46 340

80101

Szkoły podstawowe

11 200

11 200

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

w tym:

* SP Choroszcz – 5 000

* SP Rogowo - 200

5 200

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – SP Choroszcz

-

5 000

§ 4270 zakup usług remontowych – SP Kruszewo

6 000

-

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – SP Rogowo

-

200

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – SP Kruszewo

-

6 000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

28 100

28 100

§ 4300 zakup usług pozostałych

28 100

-

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

28 100

80113

Dowożenie uczniów do szkół

40

40

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

40

-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

20

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

20

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

7 000

7 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

7 000

-

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

1 000

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

6 000

851

Ochrona zdrowia

8 500

8 500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 500

9 500

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

7 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

9 500

-

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

500

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

2 000

852

Pomoc społeczna

3 500

3 500

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

1 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

-

85219

Ośrodki Pomocy Społecznych- zadania własne

2 500

2 500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

2 500

-

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

380

380

85401

Świetlice szkolne

380

380

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Kruszewo

380

-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Kruszewo

-

380

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

44 000

44 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 000

2 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

400

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

100

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

90003

Oczyszczanie miasta – zadania własne

35 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

12 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

23 000

-

90003

Oczyszczanie miasta – zadania powierzone

-

35 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

12 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

23 000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 000

1 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 000

-

§ 4390 zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii

-

1 000

90095

Pozostała działalność

6 000

6 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

6 000

-

§ 4390 zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii

-

6 000

RAZEM

146 820

146 820

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10