Zarządzenie Nr 13/07

Zarządzenie Nr 13 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 39/06 Burmistrza Choroszczy z dnia 19 września 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:

„W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Sekretarz Gminy pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Burmistrza,

2) Kierownik Referatu Organizacyjnego i Integracji Europejskiej,

3) Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego,

4) Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

5) Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

6) Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

7)Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,

8) Kierownik Sekcji Obsługi. „

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 5 kwietnia 2007 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-03-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-03-20