Zarządzenie Nr 12/07

ZARZĄDZENIE NR 12/07

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej

Na podstawie art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konsultacyjną w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy Choroszcz na rzecz podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do wykonania zadania- organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz

§ 2

W skład Komisji powołuję:

1. Stanisławę Jolantę Andruszkiewicz-Kierownik MGOPS

2. Janinę Roszkowską- pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy

3. Czesławę Lewonowską- pracownik socjalny MGOPS

4. Andrzeja Winnickiego- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

§3

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie oceny ofert wg zasad określonych w ogłoszonej ofercie konkursowej
  2. sporządzenie protokółu ze wskazaniem najciekawszych ofert
  3. przedłożenie ofert Burmistrzowi celem ostatecznego wyboru

§ 4

Komisja Konsultacyjna rozwiązuje się z chwilą rozpatrzenia ofert.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2007-03-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-03-19