Zarządzenie Nr 1/07

ZARZĄDZENIE Nr 01/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2006 w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2006/2007

Na podstawie art.30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337) oraz § 2 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XVIII/176/05 z dnia 29 kwietnia 2005r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustęp1 w § 1 Zarządzenia Nr 49/2006 Burmistrza Choroszczy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2006/2007 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. ilość stypendiów – 282”

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-01-09