Zarzadzenie 61/07

Zarządzenie Nr 61/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 184 zł:

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – 1 792 zł

dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 – 1 392 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 184 zł:

dz. 801 rozdz. 80195 § 3240 – 1 792 zł

dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 – 1 392 zł

§ 2

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:

  1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 23 500 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 23 500 zł

  1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 23 500 zł

dz. 757 rozdz.75702 § 8070 – 22 000 zł

dz. 750 rozdz.75022 § 3030 – 1 500 zł

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 92 697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 28 190 729 zł

- plan wydatków – 33 397 833 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

3 000

3 000

60016

Drogi publiczne gminne

3 000

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

3 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

3 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

26 960

26 960

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

310

310

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

310

-

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

140

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

170

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

26 300

26 300

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

26 000

§ 4430 rożne opłaty i składki

-

300

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.

26 300

-

70095

Pozostała działalność

350

350

§ 4260 zakup energii

350

-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

-

80

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

-

270

750

Administracja publiczna

12 630

12 630

75011

Urzędy wojewódzkie

2 740

2 740

§ 4120 składki na fundusz pracy

310

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

400

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

50

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

430

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

430

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

750

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

1 110

75022

Rady gmin

-

4 420

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

4 420

75023

Urzędy gmin

5 470

5 470

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

300

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

1 320

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 000

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

4 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

150

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

150

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

1 020

75075

Promocja j.s.t.

4 420

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 420

-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

708

708

75108

Wybory do sejmu i senatu

708

708

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

1

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

1

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

707

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

706

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

1

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500

1 500

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 500

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 500

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500

-

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 920

1 920

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych

1 920

1 920

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

-

1 920

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 920

-

801

Oświata i wychowanie

21 865

21 865

80101

Oświata i wychowanie

6 695

21 415

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,

w tym:

SP B Barszczewo – 6 000 zł

SP Złotoria – 11 000 zł

17 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

Zmniejszyć: SP Barszczewo – 6 000 zł

Zwiększyć: SP Złotoria – 3 120 zł

2 880

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - SP Złotoria

-

600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

SP Choroszcz – 320 zł

SP Rogowo – 2 100 zł

-

2 420

§ 4260 zakup energii – SP Rogowo

-

320

§ 4270 zakup usług remontowych – SP Rogowo

3 125

-

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – SP Rogowo

-

75

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:

Zmniejszyć:

SP Choroszcz – 480 zł

SP Kruszewo – 580 zł

Zwiększyć:

SP Rogowo – 370 zł

690

-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet- SP Choroszcz

-

160

§ 4430 Różne opłaty i składki – SP Kruszewo

-

580

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – SP Rogowo

-

260

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

130

130

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,

SP Kruszewo

130

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - SP Kruszewo

-

130

80110

Gimnazja

14 720

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

14 720

-

80195

Pozostała działalność

310

310

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

310

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

310

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

10

10

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

10

§ 4300 zakup usług pozostałych

10

-

851

Ochrona zdrowia

11 520

11 520

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 520

11 520

§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 600

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

3 090

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

760

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

100

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

7 450

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 200

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 120

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

2 600

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

120

852

Pomoc społeczna

4 394

4 394

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zad. zlecone

1 939

1 939

§ 3110 świadczenia społeczne

1 050

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

889

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

889

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 050

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

2 255

2 255

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

2 255

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 989

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

266

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych

200

200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

200

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100

100

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100

100

§ 4270 zakup usług remontowych

100

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

100

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 100

6 100

92195

Pozostała działalność

6 100

6 100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

6 100

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

6 100

926

Kultura fizyczna i sport

2 000

2 000

92695

Pozostała działalność

2 000

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 000

§ 4430 różne opłaty i składki

2 000

-

RAZEM

92 697

92 697

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 61/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 listopada 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.MD.3011-530/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 1 392zł
  2. pisma Nr FB.II.BB.3011-476/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 1 792 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 23 500 zł i przeznaczono ją na obsługę długu publicznego – 22 000 zł oraz obsługę rady miejskiej – 1 500 zł.

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-12-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-10