Zarządzenie 34/07

Zarządzenie Nr 34/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 lipca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 25 090 zł:

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 25 090 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 090 zł:

dz. 854 rozdz. 85415 § 4170 – 6 430 zł,

w tym:

Szkoła Podstawowa w Rogowie - 3 280 zł

Gimnazjum - 3 150 zł

§ 4210 – 10 360 zł,

w tym:

Szkoła Podstawowa w Rogowie - 4 153 zł

Gimnazjum - 6 207 zł

§ 4300 - 8 300 zł,

w tym:

Szkoła Podstawowa w Rogowie - 1 090 zł

Gimnazjum - 7 210 zł

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 77 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan wydatków – 32 176 087 zł

- plan dochodów – 27 068 983 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 34/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 lipca 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

30 000

30 000

60016

Drogi publiczne gminne

30 000

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

30 000

§ 4270 zakup usług remontowych

30 000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 000

8 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

2 000

70095

Pozostała działalność

6 000

6 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

5 900

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

6 000

-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

-

100

750

Urzędy gmin

15 500

15 500

75011

Urzędy wojewódzkie

500

500

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

500

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

500

75023

Urzędy gmin

3 000

3 000

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

3 000

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12 000

5 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

12 000

75095

Pozostała działalność

-

7 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

7 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

10 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000

10 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

870

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

10 000

§ 4270 zakup usług remontowych

3 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

6 130

-

801

Oświata i wychowanie

3 000

3 000

80101

Oświata i wychowanie

3 000

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – SP Złotoria

-

3 000

§ 4270 zakup usług remontowych – SP Złotoria

3 000

-

851

Ochrona zdrowia

10 600

10 600

85153

Zwalczanie narkomanii

5 150

5 150

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 650

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 500

-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

5 150

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 250

5 250

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

5 250

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 250

-

85195

Pozostała działalność

200

200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

200

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

200

852

Pomoc społeczna

800

800

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

800

800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

250

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

400

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

550

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300

-

RAZEM

77 900

77 900

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 34/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 lipca 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.BB.3011-216/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-08-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-08-06