Zarządzenie 30/07

Zarządzenie Nr 30/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2/2002 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/02 z 2002 r.

1) wprowadzam konta:

- Do konta analitycznego 133-4 – Lokaty

133-4/… - lokaty wg rodzajów

2) zmieniam konta analityczne i otrzymują one brzmienie:

- do konta syntetycznego 134 – Kredyty bankowe

134-… - kredyty bankowe wg zadań

- do konta syntetycznego 224 – Rozrachunki budżetu

224- … - rozrachunki wg rodzajów i kontrahentów

3) zmieniam nazwę konta analitycznego 222-2 – z „dochody MGOPS ( zaliczki alimentacyjne)” na „ dochody MGOPS”

II. W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/02 w części konta bilansowe zamykam konto:

136 – Rachunek walutowy środków pomocowych

III. Wprowadzam zmiany do załącznika nr 4 do Zarządzenia Nr 2/02 z 2002 r.

1) Zmieniam konta analityczne i otrzymują one nazwę:

- do konta syntetycznego 226 – Długoterminowe należności budżetowe

226/ … - Długoterminowe należności budżetowe wg rodzajów i kontrahentów

2) Zmieniam nazwę:

- Konta analitycznego 225-2 - „Rozrachunki/ podatek od umowy zlecenia” na ”Rozrachunki - podatek dochodowy od osób fizycznych od pozostałych dochodów”

- konta analitycznego 229- 8 - „ Potrącenia alimentacyjne/ Trypuć Ryszard” na „Potrącenia alimentacyjne”

- konta analitycznego 231- 1 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń/przelewy wg kontrahentów” na „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – przelewy”

- konta analitycznego 234-1 – „ Rozrachunki z pracownikami/ paliwo, zaliczki wg kontrahentów” na „Rozrachunki z pracownikami/ paliwo, zaliczki”

- konta analitycznego 234-2 – „ Rozrachunki z pracownikami/ pożyczka mieszkaniowa wg kontrahentów” na „Rozrachunki z pracownikami/ pożyczka mieszkaniowa”

- konta analitycznego 400 -4 – „ Wynagrodzenia osobowe” na „ Wynagrodzenia”

3) Wprowadzam konta analityczne do konta syntetycznego:

- 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami :

201/ … - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wg kontrahentów

- 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

221-96 – Łukaszewicz I./opłata adiacencka

221-97 – PZU

221-98 – Piekarski/opłata adiacencka

221-99 – Sosnowscy A.J./ opłata adiacencka

221-100 – Kraciński J.W./opłata za wieczyste użytkowanie

221-101 – Masłowski A.J.

221-102 – Biała E./wpłata za siatkę ogrodzeniową

221-103 – Dąbrowska K./sprzedaż nieruchomości

221-104 – Bilkiewicz T./sprzedaż nieruchomości

221-… - pozostałe dochody, które wejdą w ciągu roku

- 240 – Pozostałe rozrachunki

240 – 8 – Pozostałe rozrachunki/ pożyczki z ZFŚS osób niebędących pracownikami

- 400 - Koszty wg rodzajów

400 – 1 – podatki i opłaty

400 -10 – pozostałe koszty rodzajowe

4) Wprowadzam na okres styczeń - marzec 2007 r. konta analityczne do konta syntetycznego:

- 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

221-201 – wpłata zaliczek alimentacyjnych dłużników

5) Wprowadzam konta do konta analitycznego:

- 229 – 8 - Potrącenia alimentacyjne

229- 8/… - potrącenia alimentacyjne wg pracowników

- 231-1 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – przelewy

231-1/… - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – przelewy wg pracowników

- 234- 1 Rozrachunki z pracownikami/ paliwo, zaliczki

234- 1/… - Rozrachunki z pracownikami/ paliwo, zaliczki wg pracowników

- 234- 2 Rozrachunki z pracownikami/pożyczki mieszkaniowe

234-2/… - Rozrachunki z pracownikami/ pożyczka mieszkaniowa wg pracowników

6) Zamykam konta analityczne:

229- 9 – Potrącenia alimentacyjne/ Jabłoński Tadeusz

229- 10 – Potracenia alimentacyjne/Leszczuk Aleksander

§ 2

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020)

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zaszłości od 01.01.2007 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-07-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-07-06