Zarządzenie 29/07

Zarządzenie Nr 29/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 44 185 zł:

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – 2 927 zł

dz. 852 rozdz. 85214 2 2010 – 41 258 zł

  1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 185 zł:

dz. 801rozdz. 80195 § 4300 – 2 927 zł

dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – 41 258 zł

§ 2

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 50 000 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 50 000 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 50 000 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 - 10 000 zł

§ 4300 – 40 000 zł

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 194 943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan wydatków – 32 150 997 zł

- plan dochodów – 27 043 893 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na 2007 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

172 000

172 000

60016

Drogi publiczne gminne

172 000

172 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

90 000

§ 4270 zakup usług remontowych

22 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

80 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zagospodarowanie Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada)

150 000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 000

2 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

2 000

750

Urzędy gmin

12 113

12 113

75023

Urzędy gmin

5 000

5 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 000

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

5 000

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

13

13

§4120 składki na Fundusz Pracy

3

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

2

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

13

§ 4300 zakup usług pozostałych

8

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 000

7 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

7 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

7 000

75095

Pozostała działalność

100

100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

100

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

100

801

Oświata i wychowanie

4 330

4 330

80101

Oświata i wychowanie

330

330

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – SP Kruszewo

300

-

§ 4300 zakup usług pozostałych – SP Złotoria

30

-

§ 4430 różne opłaty i składki – SP Kruszewo

-

200

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:

SP Kruszewo – 100

SP Złotoria - 30

-

130

80110

Gimnazja

2 000

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

2 000

80195

Pozostała działalność

2 000

2 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

2 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000

851

Ochrona zdrowia

100

100

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100

100

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

100

852

Pomoc społeczna

700

700

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

700

700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

500

§ 4430 różne opłaty i składki

700

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 700

3 700

90095

Pozostała działalność

3 700

3 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

3 700

-

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

3 200

RAZEM

194 943

194 943

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 czerwca 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dokonano na podstawie:

  1. pisma Nr FB.II.MC.3011-172/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 41 258 zł
  2. pisma Nr FB.II.BB.3011-156/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2 927 zł

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-07-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-07-06