Zarządzenie 26/07

ZARZĄDZENIE Nr 26/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy - Panią Joannę Marię Zawadzką, do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, a mianowicie:

1. zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów ze Szkoły,

2. zawierania umów w zakresie remontów Szkoły, w zakresie objętym w planie finansowym,

3. zawierania umów w zakresie ubezpieczenia mienia Szkoły,

4. zawierania umów najmu okazjonalnego pomieszczeń Szkoły ( na okres nie dłuższy niż jedną dobę), z wyłączeniem najmu na cele mieszkalne,

5. zawierania umów w zakresie nabywania i zbywania majątku Szkoły, z wyłączeniem nabywania i zbywania środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

§ 2. Dokonywanie czynności przekraczających zakres upoważnienia wymaga zgody Burmistrza Choroszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r. i obowiązuje wobec czynności przedsiębranych od dnia jego wejścia w życie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-05-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-25