Zarządzenie 21/07

ZARZĄDZENIE Nr 21/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy

Na podstawie art. 36a ust. 5, w związku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141 Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273) zarządzam co następuje

§1. Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy, w następującym składzie:

1) Jerzy Ułanowicz – organ prowadzący szkołę – przewodniczący,

2) Piotr Paweł Dojlida – organ prowadzący szkołę,

3) Józef Waczyński – organ prowadzący szkołę,

4) Barbara Gradkowska – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

5) Bożena Biełous - organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

6) Małgorzata Palanis - organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

7) Wiesław Władysław Stulgis – rada pedagogiczna,

8) Irena Kraśnicka – rada pedagogiczna,

9) Anna Siemieniuk – rada rodziców,

10) Sławomir Lenczewski – rada rodziców.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-04-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-27