Zarządzenia Nr 16/07,17/07 i 18/07

Zarządzenie Nr 16 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Choroszczy

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Odwołuję Pana Stefana Bielskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Choroszczy.

2. Pozbawienie odwołanego Zastępcy stanowiska nastąpi z dniem 31 marca 2007 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 17/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choroszczy

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam, że w Gminie Choroszcz będzie 1 Zastępca Burmistrza,

2. Powołuję Pana Mirosława Zalewskiego Sekretarza Gminy Choroszcz na stanowisko Zastępcy Burmistrza Choroszczy z dniem 1 kwietnia 2007 roku ,

3. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne
z odwołaniem Zastępcy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007 roku.

Zarządzenie Nr 18 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1

Zastępcy Burmistrza powierzam sprawy dotyczące:

1. geodezji i gospodarki gruntami,

2. rolnictwa, melioracji wodnych, gospodarki żywnościowej i leśnictwa,

3. ochrony środowiska,

4. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym nadzór nad Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.

5. dodatków mieszkaniowych,

6. oświaty, kultury i sportu,

7. obsługi organów Gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał,

8. funkcjonowania Urzędu Miejskiego,

9. organizacji i funkcjonowania systemu kontroli, w tym przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Urzędu i zewnętrznej w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy,

10. porządku publicznego,

11. ochrony przeciwpożarowej,

12. obronności, obrony cywilnej i zarządzanie kryzysowego,

13. Urzędu Stanu Cywilnego,

14. Referatu Spraw Obywatelskich,

15. działalności gospodarczej,

16. zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

17. nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz organów samorządu gminnego mieszkańców i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów, jak też z przeprowadzeniem referendum i konsultacji społecznych,

18. nadzoru nad Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

19. nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Choroszczy,

20. wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10