Uchwały z XIII Sesji - 13.02.2020 r.

 1. Nr XIII/132/2020 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz.1106)
 2. Nr XIII/133/2020 - w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027
 3. Nr XIII/134/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2020 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Choroszcz
 4. Nr XIII/135/2020 - w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok
 5. Nr XIII/136/2020 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawkowej w Kruszewie
 6. Nr XIII/137/2020 - w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r.poz.1107)
 7. Nr XIII/138/2020 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r.poz.1108)
 8. Nr XIII/139/2020 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów, wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1109)
 9. Nr XIII/140/2020 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2020 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020r. poz.1110)
 10. Nr XIII/141/2020 - w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1111)
 11. Nr XIII/142/2020 - w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1112)
 12. Nr XIII/143/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Gminę Choroszcz Gminie Tykocin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
 13. Nr XIII/144/2020 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXX/291/2017 z dnia 10.11.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2020-02-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-02-17