Uchwały z XI Sesji - 21.11.2019 r.

 1. Nr XI/100/2019 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 6147)
 2. Nr XI/101/2019 - w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
 3. Nr XI/102/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B i zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały o długości ok 0,5 km”
 4. Nr XI/103/2019 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5583)
 5. Nr XI/104/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5584)
 6. Nr XI/105/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5585)
 7. Nr XI/106/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5591)
 8. Nr XI/107/2019 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5592)
 9. Nr XI/108/2019 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5586)
 10. Nr XI/109/2019 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów, wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5587)
 11. Nr XI/110/2019 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5588)
 12. Nr XI/111/2019 - w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Łyski (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5622)
 13. Nr XI/112/2019 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5589)
 14. Nr XI/113/2019 - w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Choroszcz
 15. Nr XI/114/2019 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Izbiszcze, Kruszewo, Konowały i Pańki
 16. Nr XI/115/2019 - w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nr X/94/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie Porosły
 17. Nr XI/116/2019 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie
 18. Nr XI/117/2019 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe z art. 2, art. 165 ust. 2 i art. 163 w związku z art. 7 Konstytucji RP
 19. Nr XI/118/2019 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XII/128/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5593)
 20. Nr XI/119/2019 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5590)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2019-11-21

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-11-27