Uchwały z VIII Sesji - 26.06.2019 r.

 1. Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Choroszczy,
 2. Uchwała Nr VIII/57/2019 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 3. Uchwała Nr VIII/58/2019 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy,
 4. Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3624)
 5. Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy,
 6. Uchwała Nr VIII/61/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2019 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3778)
 7. Uchwała Nr VIII/62/2019 - w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027,
 8. Uchwała Nr VIII/63/2019 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B i zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały o długości ok 0,5 km”,
 9. Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku na dofinansowanie budowy chodnika w ulicy Piaskowej w Choroszczy,
 10. Uchwała Nr VIII/65/2019 - w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3625)
 11. Uchwała Nr VIII/66/2019 - w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łyski (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3626)
 12. Uchwała Nr VIII/67/2019 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3755)
 13. Uchwała Nr VIII/68/2019 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły (rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw) (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3756)
 14. Uchwała Nr VIII/69/2019 - w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3627)
 15. Uchwała Nr VIII/70/2019 - w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3628)
 16. Uchwała Nr VIII/71/2019 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz" (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3774)
 17. Uchwała Nr VIII/72/2019 - w sprawie aktualizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025,
 18. Uchwała Nr VIII/73/2019 - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku,
 19. Uchwała Nr VIII/74/2019 - w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku,
 20. Uchwała Nr VIII/75/2019 - w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”,
 21. Uchwała Nr VIII/76/2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3629)
 22. Uchwała Nr VIII/77/2019 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Choroszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3630)
 23. Uchwała Nr VIII/78/2019 - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3631)
 24. Uchwała Nr VIII/79/2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3632)
 25. Uchwała Nr VIII/80/2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3633)
 26. Uchwała Nr VIII/81/2019 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3634)
 27. Uchwała Nr VIII/82/2019 - w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 3635)
 28. Uchwała Nr VIII/83/2019 - w sprawie deklaracji przejęcia drogi powiatowej nr 1537B.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2019-07-04

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-07-04