Strona utworzona 2015-02-19

VII Kadencja — 2014 - 2018

IV Sesja — 29.01.2015 r.

1)Nr IV/25/2015 - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

2) Nr IV/26/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r.,

3) Nr IV/27/2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno — szatniowego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik”,

4) Nr IV/28/2015 - o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy,

5) Nr IV/29/2015 — o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotorii w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy,

6) Nr IV/30/2015 - o zamiarze włączenia do Zespołu Szkół w Choroszczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy,

7) Nr IV/31/2015 - w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół w Choroszczy oraz likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy poprzez stopniowe wygaszanie,

8) Nr IV/32/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz,

9) Nr IV/33/2015 - w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu,

10) Nr IV/34/2015 - w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,

11) Nr IV/35/2015 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy,

12) Nr IV/36/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

V Sesja - 26.02.2015 r.

1. Uchwała Nr V/37/2015 – w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Choroszcz,

2. Uchwała Nr V/38/2015 – w sprawie powołania Skarbnika Gminy Choroszcz.

VI Sesja - 31.03.2015 r.

1) Uchwała Nr VI/39/2015 – w sprawie zmian w budżecie na2015rok,

2) Uchwała Nr VI/40/2015 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r. na dofinansowanie opracowań dokumentacji projektowych na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz

3) Uchwała Nr VI/41/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

4) Uchwała Nr VI/42/2015 - w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz

5) Uchwała Nr VI/43/2015 - w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

6) Uchwała Nr VI/44/2015 - w sprawie nadania nazw ulic

7) Uchwała Nr VI/45/2015 - w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Choroszczy oraz likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy poprzez stopniowe wygaszanie

8) Uchwała Nr VI/46/2015- w sprawie włączenia do Zespołu Szkół w Choroszczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

9) Uchwała Nr VI/47/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

10) Uchwała Nr VI/48/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

11) Uchwała Nr VI/49/2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

12) Uchwała Nr VI/50/2015 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2015 roku.

13) Uchwała Nr VI/51/2015 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2015

14) Uchwała Nr VI/52/2015- w sprawie wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy

15) Uchwała Nr VI/53/2015 - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej

VII Sesja - 12 maja 2015 r.

1) Uchwała Nr VII/54/2015 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy,

2) Uchwała Nr VII/55/2015 – w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

3) Uchwała Nr VII/56/2015 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

4) Uchwała Nr VII/57/2015 - w sprawie określenia limitu kwoty do zaciągania zobowiązań skutkujących wydatkami budżetów lat kolejnych,

5) Uchwała Nr VII/58/2015 - o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r. na dofinansowanie opracowań dokumentacji projektowych na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz,

6) Uchwała Nr VII/59/2015 - w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choroszcz na lata 2015- 2023",

7) Uchwały Nr VII/60-66/2015 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

8) Uchwała Nr VII/67/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz,

9) Uchwała Nr VII/68/2015 - w sprawie nadania nazwy ulicy.

VIII Sesja - 23 czerwca 2015 r.

1) Uchwała Nr VIII/69/2015 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,

2) Uchwała Nr VIII/70/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za 2014 rok,

3) Uchwała Nr VIII/71/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

4) Uchwała Nr VIII/72/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przeprowadzenie cyklu badań przesiewowych w 2015 r.,

5) Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań,

6) Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zmiany uchwały IX/58/95 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 marca 1995 r. w sprawie utworzenia spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Choroszcz,

7) Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie powierzenia Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o zadania własnego gminy,

8) Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

9) Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku,

10) Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku,

11) z Uchwała Nr VIII/79/2015 mieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

12) Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym.

IX Sesja - 4 września 2015 r.

1) Nr IX/81/2015 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej

2) Nr IX/82/2015 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

3) Nr IX/83/2015 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odłączenia wsi Turczyn od sołectwa Klepacze i utworzenia nowego sołectwa Turczyn.

4) Nr IX/84/2015 - zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

5) Nr IX/85/2015 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

6) Nr IX/86/2015 - w sprawie przystąpienia M-G CK i S w Choroszczy do Stowarzyszenia NAREW.

7) Nr IX/87/2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

X Sesja - 28 października 2015 r.

1) Uchwała Nr X/88/2015 — w sprawie zmian w budżecie na rok 2015;

2) Uchwała Nr X/89/2015 — w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań;

3) Uchwała Nr X/90//2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2016 roku;

4) Uchwała Nr X/91//2015 — w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 roku;

5) Uchwała Nr X/92//2015 — w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”;

6) Uchwała Nr X/93//2015 — w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2016 — 2019;

7) Uchwała Nr X/94//2015 — w sprawie nadania nazwy ulicy;

8) Uchwała Nr X/95//2015 — w sprawie nadania nazwy ulicy;

9) Uchwała Nr X/96//2015 — w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz;

10) Uchwała Nr X/97//2015 — w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym położonym na działce geodezyjnej nr 31 w Izbiszczach w gm. Choroszcz.

XI Sesja - 27 listopada 2015 r.

1. Uchwała Nr XI/98//2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2015

2. Uchwała Nr XI/99//2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

3. Uchwała Nr XI/100//2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

4. Uchwała Nr XI/101//2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele rolne na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr geodezyjnym 242/2, położonej w Złotorii w Gminie Choroszcz

5. Uchwała Nr XI/102//2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno — szatniowego

6. Uchwała Nr XI/103//2015 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choroszcz sołectwa Turczyn

7. Uchwała Nr XI/104//2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

XII Sesja - 29 grudnia 2015 r.

1) Uchwała Nr XII/105/2015 — w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” dla terenu Gminy Choroszcz,

2) Uchwała Nr XII/106/2015 — w sprawie zmian w budżecie na rok 2015;

3) Uchwała Nr XII/107/2015 — w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

4) Uchwała Nr XII/108/2015 — w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2016 rok,

5) Uchwała Nr XII/109/2015 — w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016 — 2019,

6) Uchwała Nr XII/110/2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych,

7) Uchwała Nr XII/111/2015 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

8) Uchwała Nr XII/112/2015 — w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2016.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-02-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-02-19