Uchwały z XX Sesji - 30.09.2013 r. cz.I

1) Uchwała Nr XX/182/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

2) Uchwała Nr XX/183/2013 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań,

3) Uchwała Nr XX/184/2013 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Choroszcz do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach — etap I”,

4) Uchwała Nr XX/185/2013 — w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

5) Uchwała Nr XX/186/2013 — w sprawie wypowiedzenia Porozumienia międzygminnego Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

6) Uchwała Nr XX/187/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz,

7) Uchwała Nr XX/188/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2013-10-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-10-02