Strona utworzona 2014-01-09

VI Kadencja- 2010 — 2014

XV Sesja — 12.02.2013 r.

1) Uchwała Nr XV/152/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

2) Uchwała Nr XV/153/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań,

3) Uchwała Nr XV/154/2013 – w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych

XVI Sesja — 26.03.2013 r.

1. Uchwała Nr XVI/155/2013 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz

2. Uchwała Nr XVI/156/2013 – zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

3. Uchwała Nr XVI/157/2013 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

4. Uchwała Nr XVI/158/2013- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

5. Uchwała Nr XVI/159/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

6. Uchwała Nr XVI/160/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

7. Uchwała Nr XVI/161/2013 - w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu

8. Uchwała Nr XVI/162/2013 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2013 r.

9. Uchwała Nr XVI/163/2013 - w sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚ i GW.

10. Uchwała Nr XVI/164/2013 - w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z aglomeracji Białystok w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej

11. Uchwała Nr XVI/165/2013 - w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

12. Uchwała Nr XVI/166/2013 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choroszcz w 2013 r.

13. Uchwała Nr XVI/167/2013 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

14. Uchwała Nr XVI/168/2013 - w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza.

XVII Sesja — 17.05.2013 r.

1) Uchwała Nr XVII/169/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

2) Uchwała Nr XVII/170/2013 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

3) Uchwała Nr XVII/171/2013 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

4) Uchwała Nr XVII/172/2013 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy

5) Uchwała Nr XVII/173/2013 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,, WIDZĘ I SŁYSZĘ’’ oraz przygotowanie wstępnych kwalifikacji do korekcji wad postawy z odpowiednimi zaleceniami

6) Uchwała Nr XVII/174/2013 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Choroszcz w przedmiocie zmiany granic gminy Choroszcz.

7) Uchwała Nr XVII/175/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

8) Uchwała Nr XVII/176/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

9) Uchwała Nr XVII/177/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

10) Uchwała Nr XVII/178/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

11) Uchwała Nr XVII/179/2013 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

12) Uchwała Nr XVII/180/2013 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz.

XVIII Sesja — 26.06.2013 r.

Nie podjęto uchwały

XIX Sesja — 19.07.2013 r.

  1. Uchwała Nr XIX/181/2013 — w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Białegostoku poprzez włączenie do jego obszaru miejscowości:

Krupniki-wieś, Łyski —wieś, Porosły — wieś, Porosły — Kolonia — wieś, z gminy Choroszcz

XX Sesja — 30.09.2013 r.

1) Uchwała Nr XX/182/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

2) Uchwała Nr XX/183/2013 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań,

3) Uchwała Nr XX/184/2013 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Choroszcz do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach — etap I”,

4) Uchwała Nr XX/185/2013 — w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

5) Uchwała Nr XX/186/2013 — w sprawie wypowiedzenia Porozumienia międzygminnego Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

6) Uchwała Nr XX/187/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz,

7) Uchwała Nr XX/188/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,

8) Uchwała Nr XX/189/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,

9) Uchwała Nr XX/190/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji,

10) Uchwała Nr XX/191/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) Uchwała Nr XX/192/2013 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

12) Uchwała Nr XX/193/2013 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

13) Uchwała Nr XX/194/2013 - w sprawie nadania nazwy placu,

14) Uchwała Nr XX/195/2013 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Choroszczy.

XXI Sesja — 29.11.2013 r.

1. Nr XXI/196/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

2. Nr XXI/197/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań,

3. Nr XXI/198/2013 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

4. Nr XXI/199/2013 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

5. Nr XXI/200/2013 - w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

6. Nr XXI/201/2013 - w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

7. Nr XXI/202/2013 — w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

8. Nr XXI/203/2013 - w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od przetargowego trybu najmu na czas nieoznaczony budynku z przeznaczeniem na świadczenia medyczne

9. Nr XXI/204/2013 - w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (symetrycznych) w miejscowości Złotoria.

10. Nr XXI/205/2013 - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

11. Nr XXI/206/2013 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

XXII Sesja — 30.12.2013 r.

1. Nr XXII/207/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

2. Nr XXII/208/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

3. Nr XXII/209/2013 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014 — 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022.

4. Nr XXII/210/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2014.

5. Nr XXII/211/2013 - w sprawie przejęcia przez Gminę Choroszcz zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6. Nr XXII/212/2013 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu

7. Nr XXII/213/2013 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

8. Nr XXII/214/2013 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9. Nr XXII/215/2013 - w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

10. Nr XXII/216/2013 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2014.

11. Nr XXII/217/2013 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2014.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-01-09